Actualiteit KantoorPraktijkgebieden Faillissementsverslagen Advocaten Contact

Actuali
teit

Van Zeijl
Bijl Aartsen
Advocaten

Nieuws

Zorgplicht werkgever bij wijziging van lopende pensioenregelingen aangescherpt
26-07-2016

Informatieverstrekking door de werkgever over arbeidsvoorwaarden vormt onderdeel van het goed werkgeverschap, hetgeen is vastgelegd in artikel 7:611 van het Burgerlijk Wetboek. De informatieplicht van werkgevers over de inhoud van pensioenen is nader uitgewerkt in de artikelen 7 en 21 van de Pensioenwet. In de zaak die leidde tot het arrest van 9 februari 2016 werd aan het Gerechtshof Den Haag de vraag voorgelegd of de werkgever was tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van goed werkgeverschap, dan wel onrechtmatig had gehandeld jegens de werknemers door hen onjuist en onvolledig te informeren over de gevolgen van vervanging van de geldende pensioenregeling.


 


>> lees meer

Nieuws

Concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
01-07-2016

Inmiddels is anderhalf jaar verstreken sinds de wijziging van artikel 7:653 Burgerlijk Wetboek per 1 januari 2015. De hoofdregel is sindsdien dat een concurrentiebeding slechts geldig is indien dit schriftelijk is aangegaan met een meerderjarige werknemer in een contract voor onbepaalde tijd. Hierop is een uitzondering gemaakt. Het opnemen van een concurrentiebeding in een tijdelijk contract is mogelijk indien dit afdoende wordt gemotiveerd. Uit de schriftelijke motivering moet blijken dat het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.


 


>> lees meer

Nieuws

Mr. E.J. Kuper is benoemd tot curator in het faillissement van Northwest Atlantic B.V.
07-06-2016

        


>> lees meer
>> Meer nieuws
Justitia