Actualiteit KantoorPraktijkgebieden Faillissementsverslagen Advocaten Contact

Actuali
teit

Van Zeijl
Bijl Aartsen
Advocaten

Nieuws

Nieuwe gedragsregels advocatuur
15-03-2018

Gedragsregels vormen een uitwerking van de wettelijke betamelijkheidsnorm van artikel 46 Advocatenwet. Ze zijn een richtlijn voor de praktijkuitoefening als ‘behoorlijk advocaat’. Deze regels vormen niet het tuchtrecht. Tevens zijn ze niet bindend voor advocaten zoals verordeningen van de NOvA dat zijn. Op 14 februari stelde de algemene raad de nieuwe gedragsregels vast. De richtlijnen voor de praktijkuitoefening gelden vanaf publicatie op maandag 19 februari.
 
Reden voor vervanging
Redenen om de gedragsregels te herijken zijn tijdsverloop, ingrijpende wijzigingen in de Advocatenwet per 2015 en veranderingen in de praktijk. De Algemene Raad koos voor een zogeheten ‘levende’ toelichting op de gedragsregels. Als opvattingen in de balie veranderen, dan kan de toelichting in dat geval tussentijds worden aangepast.  
 
Grootste wijziging: vertrouwelijke communicatie
Een belangrijke wijziging is het regime rondom vertrouwelijke communicatie. Met deze gedragsregels neemt de balie afscheid van het begrip ‘confraternele correspondentie’. Advocaten die mededelingen vertrouwelijk willen houden, moeten dat voortaan vooraf kenbaar maken (regel 26).
De oude regel past niet goed meer bij de waarheids- en substantiëringsplicht van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Schikkingsonderhandelingen blijven wel vertrouwelijk. Vrijuit praten om een schikking te beproeven blijft dus mogelijk. Het kan helpen om dit expliciet in de correspondentie te vermelden.
 
Provisieverbod  
Een beloning ontvangen of toekennen voor het aanbrengen of ontvangen van opdracht blijft niet toegestaan (regel 2 lid 3). Dat past niet bij de privileges die advocaten zijn gegund. Maar er is een uitzondering op het provisieverbod mogelijk als de advocaat kan aantonen dat hij niet handelt in strijd met de kernwaarden.
Er is ruimte voor innovatie, meent de commissie, via ‘koppelsites’ die vraag en aanbod bij elkaar brengen bijvoorbeeld. Maar advocaten mogen zich daarbij niet laten leiden door hun eigen belang of dat van de tussenpersoon. Slechts het belang van de rechtzoekende is leidend.  
 
Overgangsrecht
Overgangsrecht is normaal gesproken niet aan de orde. Vanaf publicatie (op 19 februari a.s.) moeten advocaten hun gedragingen afstemmen op de nieuwe regels.
Dat geldt wat de commissie Loorbach betreft niet voor de gedragsregel over vertrouwelijke correspondentie. Communicatie tussen advocaten tot de publicatie van de herijkte gedragsregels blijft vertrouwelijk. Als er na publicatie in die zaken verder mededelingen worden gedaan blijven die ook vertrouwelijk, tenzij de advocaten iets anders afspreken. De regel heeft derhalve betrekking op nieuwe dossiers na 19 februari 2018.
 
Voor meer informatie:
Charlotte Gazendam
gazendam@vzba.nl
T: 0341-420606
 


>> lees meer

Nieuws

Letselschade, wanneer is mijn claim verjaard?
08-03-2018

Onlangs vroeg een slachtoffer mij of hij één jaar na het ongeval niet al te laat was met het claimen van zijn schade bij de aansprakelijke partij. Het geruststellende antwoord was dat hij nog ruim op tijd was. In de regel verjaart een dergelijke schadeclaim binnen vijf jaar. Van belang is te weten dat de verjaring niet altijd aanvangt op de dag van het ongeval. Dus ook als er al vijf jaar verstreken is sinds de schade toebrengende gebeurtenis hoeft u nog niet te laat te zijn.
 
Een dergelijke vordering tot schadevergoeding verjaart vijf jaar na de aanvang van de dag, volgend op die waarop het slachtoffer zowel met de schade als met de daarvoor aansprakelijke partij bekend is geworden, artikel 3:310 lid 1 Burgerlijk Wetboek. Deze bekendheid van het slachtoffer betreft daadwerkelijke (subjectieve) bekendheid met de schade. Het enkele vermoeden van schade volstaat niet.
 
Voor het aanvangen van de verjaringstermijn is echter niet vereist dat het slachtoffer bekend is met alle componenten of de gehele omvang van de schade als gevolg van de schade toebrengende gebeurtenis. Voldoende is dat het slachtoffer bekend is geworden met de schade die hij heeft geleden of lijdt als gevolg daarvan. Er hoeft nog niet enige schade te zijn geleden. Van belang is dat het slachtoffer kon verwachten dat hij schade zou kunnen lijden. De vraag is of de schade voorzienbaar is.
 
Daarbij vangt de verjaringstermijn aan op de dag na die waarop het slachtoffer daadwerkelijk in staat is een rechtsvordering tot schadevergoeding in te stellen.
 
Kortom, er zijn vele feiten en omstandigheden van belang bij de beoordeling van de vraag of schade nog verhaalbaar is.   
 
 
Voor meer informatie:
Shanna van der Linden
vanderlinden@vzba.nl
T: 0341-420606

 


>> lees meer

Nieuws

Rechter verbiedt plaatsen foto's van minderjarige op internet
01-03-2018

Sociale media, zoals Facebook, Instagram, WhatsApp en Twitter zijn tegenwoordig niet meer weg te denken uit onze samenleving. Mensen delen online lief en leed met vrienden en familie en soms ook openbaar met de rest van de wereld. Maar mag je als ouder zonder toestemming van de andere (gezaghebbende) ouder zomaar een foto van je kind online plaatsen? De rechtbank Overijssel oordeelde op 18 september 2017 van niet.
 
Het volgende was aan de orde. Een man en vrouw hebben een affectieve relatie gehad, uit welke relatie in 2015 een zoon is geboren. De minderjarige is door de vader erkend. De moeder oefent alleen het gezag uit over de minderjarige, die zijn hoofdverblijfplaats bij haar heeft. De vader is van mening dat hij de vrijheid moet hebben om af en toe foto’s van de minderjarige op Facebook te plaatsen. Zijn account is afgeschermd en alleen familie en vrienden kunnen die foto’s zien. Moeder wil niet dat er foto’s worden geplaatst. Volgens haar is het bijna onmogelijk een op internet geplaatste foto weer te verwijderen, omdat je er dan de controle over kwijtraakt.
 
De rechtbank overweegt dat het in het huidige digitale tijdperk gebruikelijk is om allerlei zaken via internet, bijvoorbeeld op Facebook, Instagram of Whatsapp te delen. Dat vader die wens heeft, kan de rechtbank begrijpen. Echter, op het moment dat een foto op Facebook staat, is deze eigendom van Facebook. Facebook kan de foto bijvoorbeeld doorverkopen aan derden. Zo kan het zijn dat een foto opeens opduikt in een reclamecampagne of voor andere doeleinden wordt gebruikt. Degene die de foto heeft geplaatst heeft er dan geen controle meer over. De rechtbank is van oordeel dat, nu moeder als de gezaghebbende ouder tegen het plaatsen van foto’s van de minderjarige op social media is, vader daarvan moet afzien. De rechtbank heeft dan ook bepaald dat er geen foto’s en/of filmpjes van de minderjarige op het internet via social media mogen worden geplaatst.  
 
Voor meer informatie:
Tamara Putters
putters@vzba.nl
T: 0341- 420606
 
 


>> lees meer
>> Meer nieuws
Justitia