Actualiteit KantoorPraktijkgebieden Faillissementsverslagen Advocaten Contact

Algemene Voorwaarden

Van Zeijl
Bijl Aartsen
Advocaten

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEIJL BIJL AARTSEN ADVOCATEN
1.     Van Zeijl Bijl Aartsen Advocaten (“VZBA”) is de handelsnaam van Van Zeijl Bijl Aartsen B.V., een naar Nederlands Recht opgerichte besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die zich ten doel stelt het beoefenen van de advocatuur door aan haar verbonden advocaten.
2.     Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht of rechtsbetrekking tussen VZBA en de cliënt, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht.
3.     De bedingen in deze Algemene Voorwaarden zijn niet alleen gemaakt ten behoeve van VZBA, maar ook ten behoeve van alle advocaten en alle personen die voor VZBA werkzaam zijn, respectievelijk alle personen die door VZBA bij de uitvoering van enige opdracht zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten VZBA aansprakelijk zou kunnen zijn.
4.     Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door VZBA, die als enige opdrachtnemer geldt; ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten. De cliënt stemt ermee in dat VZBA de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door aan haar verbonden advocaten, in voorkomend geval met inschakeling van derden.
5.     De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Tenzij dat door VZBA uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard mogen anderen dan de opdrachtgever niet op het resultaat van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan en kunnen zij daaraan geen rechten ontlenen.
6.     VZBA zal bij de uitvoering van de haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van de door haar in te schakelen andere personen de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
7.      Indien de uitvoering van een opdracht door VZBA leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van VZBA wordt uitbetaald, met inbegrip van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van VZBA komt.
8.     VZBA is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van derden. VZBA is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden. VZBA sluit iedere aansprakelijkheid uit die het gevolg is of op enige wijze in verband staat met insolventie van enige bank, enige financiële instelling of andere derde partij.
9.     Een aanspraak op schadevergoeding van de cliënt vervalt in ieder geval twaalf (12) maanden nadat de cliënt bekend wordt met de schade, welke direct of indirect voortvloeit uit de gebeurtenis of omstandigheid waarvoor VZBA aansprakelijk is of zou kunnen zijn.
10.   Voor de uitvoering van de opdracht is de cliënt aan VZBA een honorarium verschuldigd, welk honorarium, tenzij anders overeengekomen, zal worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met jaarlijks door VZBA vast te stellen uurtarieven. De in rekening te brengen uurtarieven worden behoudens inhoudelijke tariefsaanpassing telkens met ingang van 1 januari aangepast overeenkomstig de consumentenprijsindex voor alle huishoudens over de daaraan voorafgaande periode oktober/oktober, met dien verstande dat de bedragen worden afgerond op een veelvoud van € 5.
11.   Door VZBA ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht. Ter dekking van de algemene kantoorkosten (zoals porti, telefoon, fax en kopieerkosten e.d.) zal een percentage van het honorarium in rekening worden gebracht.
12.   Alle bedragen zijn exclusief b.t.w. De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van veertien (14)  dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie.
13.   VZBA is steeds gerechtigd van de cliënt een voorschot op het honorarium te verlangen, welk voorschot met de eindafrekening zal worden verrekend. Daarnaast zal cliënt op eerste verzoek ten genoegen van VZBA zekerheid verstrekken voor de nakoming van de verplichtingen van de cliënt jegens VZBA.
14.   Indien de opdracht wordt uitgevoerd op basis van het wettelijk systeem van gefinancierde rechtsbijstand geldt het bepaalde in de voorgaande artikelen 9, 10, 11 en 12 slechts voor de eigen bijdrage, verschotten en kosten, die voor rekening van de cliënt komen.
15.   Deze Algemene Voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal opgesteld. Ingeval van een geschil over de inhoud of strekking van deze Algemene Voorwaarden, zal de Nederlandse tekst bindend zijn.
16.   De rechtsverhouding tussen de cliënt en VZBA wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats waarin VZBA haar statutaire zetel heeft. Indien VZBA evenwel als eisende partij optreedt, is zij in afwijking van de vorige volzin bevoegd het geschil aanhangig te maken bij een zonder dit beding bevoegde rechter.
Stoelen