Aansprakelijkheid van inlener bij arbeidsongeval van ingehuurde zzp-er

24 juni 2012

AANSPRAKELIJKHEID VAN INLENER BIJ ARBEIDSONGEVAL VAN INGEHUURDE ZZP-ER

Shanna van der Linden

De Hoge Raad heeft onlangs geoordeeld dat een inlener aansprakelijk kan zijn voor de schade die een kleine zelfstandige in het kader van de uitoefening van de werkzaamheden heeft geleden.

HET ONGEVAL

Davelaar, een kleine zelfstandige, had werkzaamheden aangenomen van Alspan. Bij het verrichten van reparatiewerkzaamheden aan een machine is hij door een breekplaat gevallen en met zijn been in een draaiende schroef terecht gekomen. Dit had ernstig letsel tot gevolg: zijn rechterbeen moest geamputeerd worden.

GRONDSLAG AANSPRAKELIJKHEID

Nu Davelaar geen verzekering voor arbeidsongeschiktheid had afgesloten, trachtte hij de schade te verhalen op Alspan. Hij deed hierbij een beroep op artikel 7:658 lid 4 BW. In deze bepaling is opgenomen dat hij die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft, kort gezegd, aansprakelijk is voor de schade bij een ongeval, indien blijkt dat verwijtbaar niet is voldaan aan de zorgplicht ter voorkoming van ongevallen. De bepaling is oorspronkelijk in de wet opgenomen om de aansprakelijkheid te regelen voor gedetacheerde werknemers, waarbij tussen de uitgeleende werknemer en de inlener geen arbeidsovereenkomst bestaat. In de rechtspraak is de bepaling ook van toepassing verklaard op bijvoorbeeld stagiaires en vrijwilligers. In de rechtspraak werd echter verschillend geoordeeld over de vraag of het artikel ook van toepassing is bij het inlenen van een zelfstandige zonder personeel (“zzp-er”).

OORDEEL HOGE RAAD

Ons hoogste rechtscollege heeft hier dus nu voor de eerste maal over geoordeeld. Overwogen is dat ook een zzp-er die arbeid verricht op grond van een overeenkomst van aanneming van werk onder de werking van het artikel kan vallen. Dit is het geval indien de opdrachtgever tekort is geschoten in het treffen van veiligheidsmaatregelen en de zzp-er hierdoor schade lijdt. Daarbij heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de aansprakelijkheid niet is beperkt tot werkzaamheden die normaal gesproken in het bedrijf worden verricht (de core business), of in het verlengde daarvan liggen. Hieronder vallen ook andere werkzaamheden die, gelet op de wijze waarop aan het beroep of bedrijf invulling wordt gegeven, feitelijk tot de bedrijfsuitvoering horen. Concreet in het geval van Davelaar houdt dit in dat het verrichten van reparatie en revisiewerkzaamheden aan de machine onder de werking van de bepaling kan vallen. Het is goed u dit te realiseren en na te gaan of in uw contracten de verplichting tot het afsluiten van een verzekering door de zzp-er is opgenomen, dan wel deze schade wordt gedekt door uw eigen verzekering. Tevens is het voor de opdrachtgever van belang ter voorkoming van aansprakelijkheid ook jegens de zzp-er na te gaan of wordt voldaan aan de op u rustende zorgplicht, en voor de zzp-er om zich te realiseren dat bij een ongeval wellicht verhaal van de schade op de opdrachtgever mogelijk is.

Voor meer informatie:

Shanna van der Linden

vanderlinden@vanzeijlbijlaartsen.nl

T.: 0341-420606