AANVULLENDE INFORMATIE IN HET CENTRAAL INSOLVENTIEREGISTER

11 juni 2020

De internetconsultatie voor het Besluit aanwijzing informatie uit beschikkingen, stukken en gegevens betreffende faillissementen ter opname in het Centraal Insolventieregister is onlangs geopend. Dit besluit vloeit voort uit de Wet modernisering faillissementsprocedure (Wmf). In de Wmf is bepaald dat bij of krachtens besluit informatie over lopende faillissementen aan het Centraal Insolventieregister kan worden toegevoegd. Dit besluit geeft hier uitvoering aan.

Wat is een Centraal Insolventieregister (CIR)?
Het CIR bevat digitale faillissementsdossiers met daarin informatie die van belang is voor betrokkenen bij het faillissement, zoals de naam en de woonplaats van de gefailleerde, het vestigingsadres van de gefailleerde onderneming, de naam van de rechter-commissaris die is benoemd na de faillietverklaring, de naam en adresgegevens van de curator en de datum van de faillissementsuitspraak of de opheffing van het faillissement. Daarnaast kunnen aan de dossiers in het CIR afzonderlijke stukken in Pdf-bestand worden toegevoegd, zoals faillissementsverslagen. Dit besluit regelt dat onder meer de volgende informatie ook moet worden toegevoegd aan het CIR: oproepingen voor vergaderingen, het tijdstip en de plaats van belangrijke vergaderingen en informatie uit belangrijke beslissingen van de rechter-commissaris of de rechtbank over de afwikkeling van het faillissement.

Opvallende punten
In het besluit komt sterk naar voren dat de praktijk behoefte heeft aan meer informatie in het CIR om voldoende op de hoogte te kunnen zijn over het verloop van een faillissement. Krachtens het besluit zullen van bepaalde beslissingen voortaan aankondiging worden gemaakt in het CIR, zodat belanghebbenden de gelegenheid krijgen om desgewenst stappen te ondernemen. Hoewel het besluit de rechtsbescherming voor de belanghebbenden die betrokken zijn bij het faillissement verbetert, is het ook aannemelijk dat bepaalde informatie leidt tot (onnodige) belasting van de griffie/curatoren terwijl die informatie niet altijd toegevoegde waarde heeft voor de crediteuren. Zo is in artikel 2 lid 2 sub 7 van het besluit bepaald dat de toestemming van de rechter-commissaris voor een onderhandse verkoop in het CIR wordt opgenomen, terwijl een crediteur vaak niets heeft aan die informatie. Bovendien valt niet uit te sluiten dat die informatie met enige regelmaat kan leiden tot onnodige discussie tussen de curator en de ‘gefrustreerde’ crediteur. Voorts bepaalt artikel 2 lid 1 sub 3 van het besluit dat de lijst van voorlopig erkende crediteuren in het CIR wordt gepubliceerd, hetgeen niet bevorderlijk is voor de privacy van de crediteuren en in sommige gevallen zelfs onwenselijk kan zijn.

Conclusie
Al met al kan geconcludeerd worden dat met het besluit de transparantie over de afwikkeling van het faillissement weliswaar wordt vergroot, maar dat het publiceren van bepaalde informatie voor onwenselijke situaties en onnodige belasting van de griffie/curator kan leiden.

De internetconsultatie voor het besluit is nog tot 31 juli 2020 geopend. U kunt via de link https://www.internetconsultatie.nl/cir reageren op het besluit, zodat uw reactie bijdraagt aan de verbetering van het besluit.

Voor meer informatie:
Wilt u meer weten over het Centraal Insolventieregister en/of de afwikkeling van een faillissement? Neem dan gerust contact op.

Hasan Kaya
kaya@vanzeijlbijlaartsen.nl
T: 0341-420606