Dennis Cremer

Dennis Cremer houdt zich bezig met het algemeen civiel(proces)recht en het bestuurs- en omgevingsrecht.

Dennis rondde in 2021 de master Staats- en bestuursrecht, met als afstudeerrichting Omgevingsrecht (cum laude) af.

Advocaat sinds 2022

Opleiding: Nederlands recht, Universiteit Utrecht

Contact

Dennis Cremer

+31 (0)341- 42 06 06

Linkedin

Mijn
expertise

Fusies en overnames

Binnen het ondernemingsrecht hebben wij ruime ervaring en zijn wij gespecialiseerd in de transactiepraktijk, de M&A praktijk in het bijzonder.

Insolventierecht

Op het terrein van het Insolventierecht adviseren onze advocaten bedrijven in moeilijkheden en houden zij zich bezig met faillissementen, surséance van betaling, schuldsaneringsregelingen, zekerheidsrechten (pand en hypotheek) en de incasso van vorderingen.

Vennootschaps- en ondernemingsrecht

Binnen het Vennootschaps- en Ondernemingsrecht adviseren onze advocaten over allerlei vennootschapsrechtelijke en ondernemingsrechtelijke vraagstukken.

Algemeen bestuursrecht en omgevingsrecht

Het bestuursrecht beheerst de relatie tussen overheid en burger. Centraal staan besluiten van de overheid. Het kan bijvoorbeeld gaan om vergunningen of juist om handhavingsbesluiten, zoals een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete.

Aansprakelijkheid

Heeft u schade geleden? Wordt u of uw bedrijf geconfronteerd met een claim, waarvoor u niet verzekerd bent? De advocaten die binnen het praktijkgebied Aansprakelijkheid werkzaam zijn, houden zich bezig met het instellen en afwenden van claims en het adviseren daarover.

Procespraktijk

Naast goede en snelle advisering blijft het voeren van procedures een belangrijk onderdeel van de praktijk. Allereerst omdat het voeren van procedures onlosmakelijk met de advocatuur verbonden is en van oudsher de “core business” vormt, maar vooral ook omdat proceservaring een vereiste is voor een goede advisering.

Algemeen civiel recht

Onze advocaten behandelen zaken op alle terreinen van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, het algemene overeenkomstenrecht (nakoming, dwaling, bedrog etc.), de koop en levering van zaken, het eigendomsrecht en andere zakelijke rechten, het burenrecht, onrechtmatig handelen en het verzekeringsrecht.

Actualiteiten

19 februari 2024

Verschoonbare termijnoverschrijding

Wie bezwaar wil maken of beroep wil instellen tegen een besluit van een bestuursorgaan, dient dat tijdig te doen. Tot voor kort werd in de rechtspraak niet snel aangenomen dat een termijnoverschrijding verschoonbaar is. Met de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (“CBb”) van 30 januari 2024 lijkt daar verandering in te zijn gekomen. Hoe de door het CBb gekozen koers in lagere rechtspraak doorwerkt, zal de komende tijd moeten blijken. In deze bijdrage ga ik in op een uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland van 14 februari 2024, waarin de vraag voorlag of het niet vermelden van de bekendmakingsdatum van het besluit door het bestuursorgaan ertoe dient te leiden dat sprake is van een verschoonbare termijnoverschrijding. De CBb-zaak  Artikel 6:11 Awb bepaalt dat een termijnoverschrijding alleen dan

Algemeen bestuursrecht en omgevingsrecht