Dennis Cremer

Dennis Cremer houdt zich bezig met het algemeen civiel(proces)recht en het bestuurs- en omgevingsrecht.

Dennis rondde in 2021 de master Staats- en bestuursrecht, met als afstudeerrichting Omgevingsrecht (cum laude) af.

Advocaat sinds 2022

Opleiding: Nederlands recht, Universiteit Utrecht

Contact

Dennis Cremer

+31 (0)341- 42 06 06

Linkedin

Meer weten?
Wij helpen u graag verder

Mijn
expertise

Algemeen bestuursrecht en omgevingsrecht

Het bestuursrecht beheerst de relatie tussen overheid en burger. Centraal staan besluiten van de overheid. Het kan bijvoorbeeld gaan om vergunningen of juist om handhavingsbesluiten, zoals een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete.

Vennootschaps- en ondernemingsrecht

Binnen het Vennootschaps- en Ondernemingsrecht adviseren onze advocaten over allerlei vennootschapsrechtelijke en ondernemingsrechtelijke vraagstukken.

Insolventierecht

Op het terrein van het Insolventierecht adviseren onze advocaten bedrijven in moeilijkheden en houden zij zich bezig met faillissementen, surséance van betaling, schuldsaneringsregelingen, zekerheidsrechten (pand en hypotheek) en de incasso van vorderingen.

Aansprakelijkheid

Heeft u schade geleden? Wordt u of uw bedrijf geconfronteerd met een claim, waarvoor u niet verzekerd bent? De advocaten die binnen het praktijkgebied Aansprakelijkheid werkzaam zijn, houden zich bezig met het instellen en afwenden van claims en het adviseren daarover.

Procespraktijk

Naast goede en snelle advisering blijft het voeren van procedures een belangrijk onderdeel van de praktijk. Allereerst omdat het voeren van procedures onlosmakelijk met de advocatuur verbonden is en van oudsher de “core business” vormt, maar vooral ook omdat proceservaring een vereiste is voor een goede advisering.

Algemeen civiel recht

Onze advocaten behandelen zaken op alle terreinen van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, het algemene overeenkomstenrecht (nakoming, dwaling, bedrog etc.), de koop en levering van zaken, het eigendomsrecht en andere zakelijke rechten, het burenrecht, onrechtmatig handelen en het verzekeringsrecht.

Actualiteiten

18 september 2023

BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN BIJ HANDHAVING

Op 4 september 2023 heeft de rechtbank Noord-Nederland een interessante  uitspraak gedaan over Windpark N33 in Midden-Groningen. Waar ging het over? In verband met de komst van Windpark N33 is door de minister het Inpassingsplan Windpark N33 vastgesteld (het “Inpassingsplan”). Het Inpassingsplan voorziet in de mogelijkheid om 35 windturbines te realiseren in onder meer de gemeente Midden-Groningen. In het Inpassingsplan was onder meer bepaald dat de verlichting op de windturbines vastbrandend dient te zijn. Daarnaast was opgenomen dat het verlichtingsplan goedgekeurd diende te worden door ILT. ILT heeft een verlichtingsplan goedgekeurd welke onder meer bepaalde dat alle witte obstakelverlichting overdag zou knipperen en dat gedurende de schemer- en nachtperiode vaste rode obstakelverlichting zou branden. Op enig moment heeft een derde om handhaving verzocht, omdat overdag geen sprake was van vastbrandend

Algemeen bestuursrecht en omgevingsrecht