Mr. C. Bijl

Kees Bijl is voornamelijk actief op het insolventierecht, waarin hij zich vergaand heeft gespecialiseerd. Hij treedt regelmatig op als curator in faillissementen en als bewindvoerder in surséances van betaling. Ook adviseert Kees Bijl bedrijven in moeilijkheden en bestuurders van gefailleerde bedrijven. Daarnaast houdt Kees Bijl zich bezig met het ondernemingsrecht en het algemeen civiel (proces)recht, met de nadruk op letselschade en het aansprakelijkheidsrecht.

Advocaat sinds 1985

Opleiding: Nederlands recht, Vrije Universiteit te Amsterdam

Insolad/Grotius Specialisatieopleiding Insolventierecht

Insolad/Erasmus Universiteit Rotterdam Specialisatieopleiding Financiële Economie voor Curatoren

Lid Insolad (Vereniging van Insolventierecht Advocaten)

Contact

Kees Bijl

+31 (0)341 – 42 06 06

Linkedin

Meer weten?
Wij helpen u graag verder

Mijn
expertise

Vennootschaps- en ondernemingsrecht

Binnen het Vennootschaps- en Ondernemingsrecht adviseren onze advocaten over allerlei vennootschapsrechtelijke en ondernemingsrechtelijke vraagstukken.

Insolventierecht

Op het terrein van het Insolventierecht adviseren onze advocaten bedrijven in moeilijkheden en houden zij zich bezig met faillissementen, surséance van betaling, schuldsaneringsregelingen, zekerheidsrechten (pand en hypotheek) en de incasso van vorderingen.

Procespraktijk

Naast goede en snelle advisering blijft het voeren van procedures een belangrijk onderdeel van de praktijk. Allereerst omdat het voeren van procedures onlosmakelijk met de advocatuur verbonden is en van oudsher de “core business” vormt, maar vooral ook omdat proceservaring een vereiste is voor een goede advisering.

Algemeen civiel recht

Onze advocaten behandelen zaken op alle terreinen van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, het algemene overeenkomstenrecht (nakoming, dwaling, bedrog etc.), de koop en levering van zaken, het eigendomsrecht en andere zakelijke rechten, het burenrecht, onrechtmatig handelen en het verzekeringsrecht.

Vastgoed

Binnen dit rechtsgebied houden de advocaten zich onder andere bezig met het adviseren over de (ver)koop en (ver)huur van woon- en bedrijfsruimte en andere onroerende zaken, het opstellen van koop- en huurovereenkomsten, de incasso van huurpenningen, ontruimingen, wijziging van huurprijzen.

Actualiteiten

28 maart 2018

Geen huurbetaling bij onbevoegde verhuur?

Wie een door hem gehuurde onroerende of roerende zaak met toestemming van de eigenaar-verhuurder onderverhuurt, maakt deze onderhuur afhankelijk van het bestaan van de hoofdhuur. Eindigt de hoofdhuur, dan is de onderverhuurder niet meer bevoegd het gebruik van de zaak aan de onderhuurder te verschaffen en schiet hij tegenover zijn onderhuurder toerekenbaar tekort. In dat geval zou de onderhuurder niet langer verplicht zijn huur te betalen. In een zaak waarin de Hoge Raad op 23 februari 2018 arrest wees, deed zich de vraag voor of het enkele feit dat de eigenaar de huurovereenkomst had ontbonden, waardoor de onderverhuurder vanaf de einddatum van de hoofdhuur niet langer bevoegd was te verhuren, rechtvaardigt dat de onderhuurder vanaf de ontbinding geen huur meer betaalt. De onderhuurder maakte gebruik van door hem gehuurde vrachtwagens.

Vastgoed