Hasan Kaya

Hasan Kaya houdt zich bezig met het algemeen civiel(proces)recht met de nadruk op insolventierecht, ondernemingsrecht en arbeidsrecht.

Advocaat sinds 2016

Opleiding: Nederlands recht, Universiteit Utrecht

Contact

Hasan Kaya

+31 (0)341 – 42 06 06

Linkedin

Meer weten?
Wij helpen u graag verder

Mijn
expertise

Vennootschaps- en ondernemingsrecht

Binnen het Vennootschaps- en Ondernemingsrecht adviseren onze advocaten over allerlei vennootschapsrechtelijke en ondernemingsrechtelijke vraagstukken.

Insolventierecht

Op het terrein van het Insolventierecht adviseren onze advocaten bedrijven in moeilijkheden en houden zij zich bezig met faillissementen, surséance van betaling, schuldsaneringsregelingen, zekerheidsrechten (pand en hypotheek) en de incasso van vorderingen.

Arbeidsrecht

De praktijk van het Arbeidsrecht bestrijkt alle juridische aspecten van de verhouding tussen werkgever en werknemer.

Procespraktijk

Naast goede en snelle advisering blijft het voeren van procedures een belangrijk onderdeel van de praktijk. Allereerst omdat het voeren van procedures onlosmakelijk met de advocatuur verbonden is en van oudsher de “core business” vormt, maar vooral ook omdat proceservaring een vereiste is voor een goede advisering.

Algemeen civiel recht

Onze advocaten behandelen zaken op alle terreinen van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, het algemene overeenkomstenrecht (nakoming, dwaling, bedrog etc.), de koop en levering van zaken, het eigendomsrecht en andere zakelijke rechten, het burenrecht, onrechtmatig handelen en het verzekeringsrecht.

Vastgoed

Binnen dit rechtsgebied houden de advocaten zich onder andere bezig met het adviseren over de (ver)koop en (ver)huur van woon- en bedrijfsruimte en andere onroerende zaken, het opstellen van koop- en huurovereenkomsten, de incasso van huurpenningen, ontruimingen, wijziging van huurprijzen.

Actualiteiten

15 juli 2021

OP 1 JULI 2021 IS DE WET BESTUUR EN TOEZICHT RECHTSPERSONEN IN WERKING GETREDEN

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) is op 1 juli 2021 in werking getreden en heeft onmiddellijke werking. De Wbtr beoogt de kwaliteit van het bestuur en toezicht van verschillende soorten rechtspersonen, en met name van verenigingen en stichtingen, te verbeteren. Hoewel het Burgerlijk Wetboek Boek 2 al een dergelijke regeling voor de besloten en naamloze vennootschappen kent, wordt die regeling nu voor alle rechtspersonen gelijk getrokken. De belangrijkste wijzigingen zijn dat er wordt voorzien in een wettelijke grondslag voor een toezichthoudend orgaan bij verenigingen en stichtingen en de uniformering van de faillissementsaansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders. Zo wordt het voor curatoren eenvoudiger om bestuurders en commissarissen van verenigingen en stichtingen met succes aansprakelijk te stellen in geval van faillissement. Hieronder een opsomming van enkele in het oog springende

Vennootschaps- en ondernemingsrecht, Insolventierecht