Hasan Kaya

Hasan Kaya houdt zich bezig met het algemeen civiel(proces)recht met de nadruk op arbeidsrecht, insolventierecht en ondernemingsrecht.

Advocaat sinds 2016

Opleiding: Nederlands recht, Universiteit van Utrecht

Contact

Hasan Kaya

+31 (0)341 – 42 06 06

Linkedin

Meer weten?
Wij helpen u graag verder

Mijn
expertise

Vennootschaps- en ondernemingsrecht

Binnen het Vennootschaps- en Ondernemingsrecht adviseren onze advocaten over allerlei vennootschapsrechtelijke en ondernemingsrechtelijke vraagstukken.

Insolventierecht

Op het terrein van het Insolventierecht adviseren onze advocaten bedrijven in moeilijkheden en houden zij zich bezig met faillissementen, surséance van betaling, schuldsaneringsregelingen, zekerheidsrechten (pand en hypotheek) en de incasso van vorderingen.

Arbeidsrecht

De praktijk van het Arbeidsrecht bestrijkt alle juridische aspecten van de verhouding tussen werkgever en werknemer.

Procespraktijk

Naast goede en snelle advisering blijft het voeren van procedures een belangrijk onderdeel van de praktijk. Allereerst omdat het voeren van procedures onlosmakelijk met de advocatuur verbonden is en van oudsher de “core business” vormt, maar vooral ook omdat proceservaring een vereiste is voor een goede advisering.

Algemeen civiel recht

Onze advocaten behandelen zaken op alle terreinen van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, het algemene overeenkomstenrecht (nakoming, dwaling, bedrog etc.), de koop en levering van zaken, het eigendomsrecht en andere zakelijke rechten, het burenrecht, onrechtmatig handelen en het verzekeringsrecht.

Vastgoed

Binnen dit rechtsgebied houden de advocaten zich onder andere bezig met het adviseren over de (ver)koop en (ver)huur van woon- en bedrijfsruimte en andere onroerende zaken, het opstellen van koop- en huurovereenkomsten, de incasso van huurpenningen, ontruimingen, wijziging van huurprijzen.

Strafrecht

Enkele advocaten binnen ons kantoor houden zich bezig met de behandeling van strafzaken. Het gaat daarbij niet alleen om mensen die worden verdacht van strafbare feiten maar ook om mensen die daarvan slachtoffer zijn geworden.

Actualiteiten

6 augustus 2020

VERLENGING VAN DE VERJARINGSTERMIJN GELDT OOK ALS DE RECHTSPERSOON NA FAILLISSEMENT IS ONTBONDEN

Het arrest van de Hoge Raad van 17 juli 2020 (ECLI:NL:HR:2020:1310) laat duidelijk zien dat de rechters zo nu en dan op de stoel van de wetgever zitten en een wettelijke bepaling als het ware ter zijde schuiven. In het voornoemd arrest overwoog de Hoge Raad dat het in het stelsel van de wet past en aansluit bij de in de wet geregelde gevallen om aan te nemen dat ook als een rechtspersoon na faillietverklaring door insolventie is ontbonden de verjaringstermijn conform artikel 2:23c lid 2 BW wordt verlengd. Ik leg dat uit. De kern van de zaak is als volgt. Rabobank heeft een lening verstrekt aan een vennootschap en daarbij zekerheden bedongen, waaronder een borgstelling door een aandeelhouder. Op enig moment heeft Rabobank de financiering opgezegd en kort daarna

Insolventierecht, Vennootschaps- en ondernemingsrecht