Afschaffing van de VAR per 1 mei 2016

7 maart 2016

De Eerste Kamer heeft op 2 februari 2016 ingestemd met het wetsvoorstel Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA). Daarmee heeft een meerderheid in de Senaat ingestemd met afschaffing van de Verklaring Arbeidsrelaties (VAR) per 1 mei 2016. Dat betekent dat het huidige systeem van de VAR vervalt. Daarvoor in de plaats komen door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomsten.

Achtergrond
Bij het inschakelen van opdrachtnemers/zzp’ers dient te worden beoordeeld of de opdrachtgever loonheffingen in moet houden op de betalingen die hij aan de opdrachtnemer verricht. Indien de opdrachtgever ten onrechte geen loonheffingen inhoudt, dan kan de Belastingdienst achteraf een naheffingsaanslag, eventueel vermeerderd met een boete, opleggen aan de opdrachtgever. Indien de opdrachtnemer evenwel een VAR kan overleggen, dan mag de opdrachtgever ervan uitgaan dat hij geen loonheffingen hoeft in te houden. De opdrachtgever wordt gevrijwaard van aanspraken van de Belastingdienst voor het niet inhouden van loonheffingen. Omdat de VAR eenvoudig te verkrijgen is en het voor de Belastingdienst moeilijk te controleren is of de opdrachtnemer daadwerkelijk zelfstandig ondernemer is, heeft het Ministerie van Financiën gewerkt aan de totstandkoming van de Wet DBA. Deze Wet DBA beoogt de verantwoordelijkheid voor het al dan niet inhouden van loonheffingen bij de opdrachtgever te leggen.

Wat verandert er?
Met het verdwijnen van de VAR moeten opdrachtgevers op andere wijze zekerstellen dat zij geen loonheffingen hoeven in te houden op betalingen aan opdrachtnemers. Die zekerheid kan worden verkregen door te werken met door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten. Indien zo’n modelovereenkomst wordt gebruikt en ook daadwerkelijk volgens die modelovereenkomst wordt gewerkt, is de opdrachtgever gevrijwaard voor de inhouding van loonheffingen. De Belastingdienst heeft inmiddels model-overeenkomsten goedgekeurd en op zijn website gepubliceerd. De goedkeuring houdt in dat de Belastingdienst van mening is dat bij gebruik van een goedgekeurde modelovereenkomst geen dienstbetrekking ontstaat tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer, als gevolg waarvan de opdrachtgever niet inhoudingsplichtig is voor de loonheffingen. Uiteraard staat de feitelijke situatie voorop. Voorwaarde is immers dat ook daadwerkelijk overeenkomstig de op papier gestelde afspraken, zoals vervat in de goedgekeurde modelovereenkomst, wordt gewerkt.

Implementatiefase
Vanaf de inwerkingtreding van de Wet DBA start de zogenaamde implementatiefase, die loopt tot 1 mei 2017. Dat betekent dat vanaf 1 mei 2016 tot 1 mei 2017 opdrachtgevers en opdrachtnemers modelovereenkomsten kunnen gaan gebruiken en die aan de Belastingdienst ter goedkeuring kunnen voorleggen. Opdrachtgevers en opdrachtnemers doen er derhalve goed aan om in een zo vroeg mogelijk stadium voor het begin van de werkzaamheden de afspraken vast te leggen in een overeenkomst en die ter goedkeuring aan de Belastingdienst voor te leggen. Voor het opstellen en beoordelen van deze overeenkomsten, staat Van Zeijl Bijl Aartsen u graag terzijde.

VOOR MEER INFORMATIE:
Frans Aartsen
aartsen@vanzeijlbijlaartsen.nl
T: 0341- 420606

Van Zeijl Bijl Aartsen Advocaten. Vertrouwd.