Algemene voorwaarden Van Zeijl Bijl Aartsen

 1. Van Zeijl Bijl Aartsen Advocaten (“VZBA”) is de handelsnaam van Van Zeijl Bijl Aartsen B.V., een naar Nederlands Recht opgerichte besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die zich ten doel stelt het beoefenen van de advocatuur door aan haar verbonden advocaten.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht of rechtsbetrekking tussen VZBA en de cliënt, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht.
 3. De bedingen in deze Algemene Voorwaarden zijn niet alleen gemaakt ten behoeve van VZBA, maar ook ten behoeve van alle advocaten en alle personen die voor VZBA werkzaam zijn, respectievelijk alle personen die door VZBA bij de uitvoering van enige opdracht zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten VZBA aansprakelijk zou kunnen zijn.
 4. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door VZBA, die als enige opdrachtnemer geldt; ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten. De cliënt stemt ermee in dat VZBA de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door aan haar verbonden advocaten, in voorkomend geval met inschakeling van derden.
 5. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Tenzij dat door VZBA uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard mogen anderen dan de opdrachtgever niet op het resultaat van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan en kunnen zij daaraan geen rechten ontlenen.
 6. VZBA zal bij de uitvoering van de haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van de door haar in te schakelen andere personen de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
 7. Indien de uitvoering van een opdracht door VZBA leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van VZBA wordt uitbetaald, met inbegrip van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van VZBA komt.
 8. VZBA is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van derden. VZBA is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden. VZBA sluit iedere aansprakelijkheid uit die het gevolg is of op enige wijze in verband staat met insolventie van enige bank, enige financiële instelling of andere derde partij.
 9. Een aanspraak op schadevergoeding van de cliënt vervalt in ieder geval twaalf (12) maanden nadat de cliënt bekend wordt met de schade, welke direct of indirect voortvloeit uit de gebeurtenis of omstandigheid waarvoor VZBA aansprakelijk is of zou kunnen zijn.
 10. Voor de uitvoering van de opdracht is de cliënt aan VZBA een honorarium verschuldigd, welk honorarium, tenzij anders overeengekomen, zal worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met jaarlijks door VZBA vast te stellen uurtarieven. De in rekening te brengen uurtarieven worden behoudens inhoudelijke tariefsaanpassing telkens met ingang van 1 januari aangepast overeenkomstig de consumentenprijsindex voor alle huishoudens over de daaraan voorafgaande periode oktober/oktober, met dien verstande dat de bedragen worden afgerond op een veelvoud van € 5.
 11. Door VZBA ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht. Ter dekking van de algemene kantoorkosten (zoals porti, telefoon, fax en kopieerkosten e.d.) zal een percentage van het honorarium in rekening worden gebracht.
 12. Alle bedragen zijn exclusief b.t.w. De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van veertien (14) dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie.
 13. VZBA is steeds gerechtigd van de cliënt een voorschot op het honorarium te verlangen, welk voorschot met de eindafrekening zal worden verrekend. Daarnaast zal cliënt op eerste verzoek ten genoegen van VZBA zekerheid verstrekken voor de nakoming van de verplichtingen van de cliënt jegens VZBA.
 14. Indien de opdracht wordt uitgevoerd op basis van het wettelijk systeem van gefinancierde rechtsbijstand geldt het bepaalde in de voorgaande artikelen 9, 10, 11 en 12 slechts voor de eigen bijdrage, verschotten en kosten, die voor rekening van de cliënt komen.
 15. Deze Algemene Voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal opgesteld. Ingeval van een geschil over de inhoud of strekking van deze Algemene Voorwaarden, zal de Nederlandse tekst bindend zijn.
 16. De rechtsverhouding tussen de cliënt en VZBA wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats waarin VZBA haar statutaire zetel heeft. Indien VZBA evenwel als eisende partij optreedt, is zij in afwijking van de vorige volzin bevoegd het geschil aanhangig te maken bij een zonder dit beding bevoegde rechter.

 

GENERAL TERMS VAN ZEIJL BIJL AARTSEN ADVOCATEN

 1. Van Zeijl Bijl Aartsen Advocaten (“VZBA”) is the trade name of Van Zeijl Bijl Aartsen B.V., a private limited company organised and existing under Dutch law for the purpose of carrying on a law practice through its professional lawyers (“advocaten”).
 2. These General Terms apply to all contracts for professional services (“overeenkomst van opdracht”) or legal relationships (“rechtsbetrekking”) between VZBA and its clients, including any subsequent, amended or additional instruction or assignment.
 3. The provisions in these General Terms are made for the benefit of not only VZBA, but also for its professional lawyers, all other persons working for VZBA, all persons engaged by VZBA in relation to the carrying out of any instruction and all persons for whose acts or omissions VZBA might be held liable.
 4. All instructions are accepted and carried out by and on behalf of VZBA only, pursuant to a contract for professional services; even if it is the client’s express or implied intention that an instruction be carried out by a specific person. Articles 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 of the Dutch Civil Code do not apply. In acting upon a instruction VZBA may call upon the assistance, under its responsibility, of its professional lawyers and, where appropriate, may engage the services of third parties.
 5. Instructions are implemented exclusively for the benefit of the client giving the instructions. Unless VZBA expressly consents in writing, no one other than the client may rely on or has any rights in connection with the result of such instructions or the manner of implementation thereof.
 6. VZBA shall exercise due care in carrying out an instruction, performing all activities, and selecting and engaging the services of third parties.
 7. In the event the carrying out of an instruction by VZBA gives rise to liability, this liability is limited in all circumstances to the amount that is paid out for that event under the liability insurance coverage taken out by VZBA, plus the amount of the deductible which must be borne by VZBA pursuant to the applicable insurance policy for the matter concerned.
 8. VZBA is not liable for any acts and/or omissions of third parties. The client hereby authorizes VZBA to accept any limitations of liability of third parties on its behalf. VZBA excludes any and all liability that is in any way connected with the insolvency of any bank, other financial institution or other third party.
 9. Any claim for damages of the client will in any case lapse twelve (12) months after the client becomes aware of the damages or loss resulting directly or indirectly from an event or circumstance for which VZBA is liable.
 10. Unless otherwise agreed, professional fees shall be calculated on the basis of the number of hours worked multiplied by the relevant hourly rates established annually by VZBA. Apart from in the case of specific adjustments to fees, the fee scale will be adjusted each year with effect from 1 January in line with the Dutch consumer price index over the most recent October-October period. All sums will be rounded up to the nearest €5.
 11. Costs paid by VZBA on behalf of the client shall be charged separately. A percentage of the professional fees shall be charged to cover general office costs (such as postage, phone, fax and photocopying etcetera).
 12. All amounts are exclusive VAT. The services rendered shall in principle be charged to the client on a monthly basis, subject to payment within fourteen (14) days of the date of the invoice.
 13. VZBA may at any time request an advance payment for professional fees, which advance payment shall be settled with the last invoice of VZBA. At VZBA’s first request and to its satisfaction the client will provide security for the fulfillment of its obligations towards VZBA.
 14. In the event an instruction is carried out on a pro bono basis (“van overheidswege gefinancierde rechtsbijstand”) the provisions of articles 9, 10, 11 and 12 of these General Terms apply only for the client’s own contribution (“eigen bijdrage”), disbursements (“verschotten”) and costs.
 15. These General Terms have been drawn up in the Dutch and English language. In the event of a dispute about the contents or intention of these General Terms, only the Dutch version and its interpretation under Dutch law are binding.
 16. The legal relationship between the client and VZBA is exclusively governed by Dutch law. Disputes shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the competent Dutch courts of the place of the statutory seat of VZBA. If VZBA is acting as the claiming party, VZBA may, at its discretion, commence proceedings in a court that has jurisdiction other than under this provision.