Bedrijfsongeval als zzp’er; dubbel pech?

25 oktober 2018

Onlangs las ik een artikel in Trouw met de kop “Hoge premies en weigerachtige verzekeraars: Oudere zzp‘er in de bouw is vaak onverzekerd” https://www.trouw.nl/home/oudere-zzp-er-in-de-bouw-is-vaak-onverzekerd-~ab739e9c/.

Op zichzelf is de inhoud van dit artikel niet verrassend. Zoals daarin gesteld, de gezondheidsrisico’s voor vooral bouwvakkers zijn groot met hoge premies voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering tot gevolg. Heeft een dergelijke onverzekerde zzp’er die door een bedrijfsongeval geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt dan inderdaad altijd dubbel pech en belandt hij uiteindelijk in de bijstand of is er nog een andere optie?

Wettelijke mogelijkheid

Voor letselschadeadvocaten een open deur maar in de dagelijkse praktijk merk ik dat niet iedereen bekend is met de in de wet vastgelegde mogelijkheden om alsdan de opdrachtgever aansprakelijk te stellen.

De wettelijke bescherming van een klassieke werknemer geniet daarentegen meer bekendheid. Overkomt hem in de uitoefening van zijn werkzaamheden een ongeval dan kan hij zijn schade verhalen op de werkgever tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid of de werkgever aantoont dat deze aan zijn wettelijke zorgplicht heeft voldaan, artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek.

In dit artikel is in lid 4 bepaald dat hij die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft ook aansprakelijk is voor de veiligheid en gezondheid van die persoon alsof hij een contractuele werkgever van die persoon zou zijn.

Al jaren geleden is in de jurisprudentie uitgemaakt dat met een beroep op dit wetsartikel onder bepaalde omstandigheden ook een zzp’er aanspraak kan maken op dezelfde arbeidsrechtelijke bescherming bij een ongeval als een klassieke werknemer. Zie hiervoor de uitspraak van de Hoge Raad in de zaak Davelaar/Allspan, 23 maart 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV0616.

De Hoge Raad heeft overwogen dat met het hiervoor genoemde lid 4 is beoogd een grondslag voor aansprakelijkheid te bieden indien hij, die in de uitoefening van zijn bedrijf arbeid laat verrichten door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft, tekort schiet in het treffen van veiligheidsmaatregelen en degene die de arbeid verricht (de zzp’er) daardoor schade lijdt.

Naar de bedoeling van de wetgever strekt deze bepaling ertoe bescherming te bieden aan personen die zich, wat betreft de door de werkgever in acht te nemen zorgverplichting in een met de werknemer vergelijkbare positie bevinden. Dit brengt met zich mee dat dit artikel zich ook voor toepassing leent indien die persoon die buiten de dienstbetrekking werkzaamheden verricht voor de zorg van zijn veiligheid (mede) afhankelijk is van degene voor wie hij die werkzaamheden verricht.

Of een claim kans van slagen heeft hangt af van de feitelijke omstandigheden.

Hierbij zijn onder meer van belang de feitelijke verhoudingen tussen de betrokkenen en de aard van de verrichtte werkzaamheden, alsmede de mate waarin de “werkgever”, al dan niet door middel van hulppersonen, invloed had op de werkomgeving van degene die de werkzaamheden verricht en ook de daarmee verband houdende veiligheidsrisico’s.

Daarbij is tevens vereist dat de werkzaamheden plaatsvonden in “de uitoefening van beroep of bedrijf” van degene in wiens opdracht de arbeid is verricht.

Aangenomen moet daarbij worden dat de reikwijdte van de bepaling niet beperkt is tot werkzaamheden die tot het wezen van een beroeps- of bedrijfsuitoefening van de desbetreffende opdrachtgever kunnen worden gerekend of normaal gesproken in het verlengde daarvan liggen. Mede gelet op het beschermingskarakter van het artikel kunnen daaronder ook andere werkzaamheden vallen, waarbij bepalend is of de verrichte werkzaamheden, gelet op de wijze waarop de desbetreffende opdrachtgever aan zijn beroep of bedrijf invulling pleegt te geven, feitelijk tot zijn beroeps- of bedrijfsuitoefening behoren. Ook dit zal aan de hand van de omstandigheden van het geval beoordeeld moeten worden.

Kortom, ingehuurde zzp’ers die een vergelijkbare positie innemen als eigen werknemers zijn op dezelfde wijze beschermd als de klassieke werknemer.

Heeft u hierover vragen aarzel dan niet om vrijblijvend contact op te nemen.

Voor meer informatie:
Shanna van der Linden
vanderlinden@vanzeijlbijlaartsen.nl
T: 0341- 420606