BEHANDELING FAILLISSEMENTSAANVRAGEN GAAT DOOR

16 april 2020

Hoewel het kabinet steeds verdergaande economische maatregelen neemt en de schuldeisers hun incassobeleid aanpassen, lijkt het toch onontkoombaar dat bedrijven failliet gaan. Uit de nieuwe cijfers van het CBS blijkt dat het aantal faillissementen is toegenomen in de eerste week van april.

Vanwege de bijzondere omstandigheden heeft de Rechtspraak haar werkwijze voor de behandeling van de faillissementsaanvragen aangepast. In afwijking van het Landelijk procesreglement verzoekschriftprocedures insolventiezaken rechtbanken gelden vanaf heden tot nader order de  Tijdelijk afwijkende regeling Insolventiezaken rechtbanken vanwege de bijzondere omstandigheden door de Coronacrises (hierna: TARIC).

Ervaring leert dat de rechtbank met toepassing van de TARIC de verzoekster en verweerster schriftelijk informeert over de behandeling van het verzoekschrift, onder toezending van een formulier waarop verzoekster en verweerster hun standpunt naar voren konden brengen. Dit formulier dient uiterlijk voor 14:00 uur op de dag voorafgaande aan de behandeling door de griffie te zijn ontvangen.

Een belangrijk onderdeel van dat formulier is dat de verzoekster schriftelijk de pluraliteit van schuldeisers dient te onderbouwen, voor zover dat nog niet is gebeurd in het verzoekschrift.

Over de vraag of aan het pluraliteitsvereiste is voldaan, bestaat regelmatig discussie. De Hoge Raad heeft in het ABN AMRO/Berzona-arrest (ECLI:NL:HR:2014:1681) enkele handvatten aangereikt: (1) de schuldenaar moet ten minste twee schuldeisers hebben, (2) voor een steunvordering is niet vereist dat deze opeisbaar is, en (3) de omvang en hoogte van de steunvordering hoeft niet vast te staan. Uiteraard zijn er ook uitzonderingen op de regel, zoals dat vorderingen die pas bij liquidatie van de schuldenaar moeten worden voldaan niet als steunvordering kunnen worden aangemerkt (ECLI:NL:HR:2008:BD1380) en dat een vooruitzicht op betaling niets afdoet aan het bestaan van een steunvordering zolang de vordering nog bestaat (ECLI:NL:HR:2018:774).

De materie rondom het pluraliteitsvereiste kan aldus vrij ingewikkeld zijn. Dat geldt temeer als partijen ook nog eens rekening moeten houden met gewijzigde procedurele regels. Onze advocaten staan u graag bij en begeleiden u door het gehele proces.

Meer informatie?
Neem dan gerust contact op.

Hasan Kaya
kaya@vanzeijlbijlaartsen.nl
T: 0341-420606