Bent u ZW-proof?

16 april 2014

Bent u ZW-Proof?

Op 1 januari vorig jaar is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid “Vangnetters”, beter bekend als de Modernisering Ziektewet (ZW), in werking getreden. Deze Wet beoogt de werkhervatting van zieke werknemers te stimuleren en het langdurige ziekteverzuim terug te dringen, om zo de instroom van ZW-gerechtigden in de WIA te voorkomen. Het gaat dan vooral om de zogenaamde “vangnetters”, veelal flexibele arbeidskrachten zoals werknemers met een tijdelijk dienstverband en uitzendkrachten, die geen werkgever hebben en als gevolg van ziekte niet in staat zijn tot werken. Teneinde de hiervoor genoemde instroom in de WIA te beperken heeft de regering gemeend de financiële prikkels om ziekte te voorkomen dan wel tot re-integratie te komen voor werkgevers te versterken. Deze financiële prikkels zijn per 1 januari 2014 van kracht geworden.

Premiedifferentiatie werkgever
Per 1 januari 2014 draagt de werkgever via een nieuwe gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) bij aan de ziektekosten van de ex-werknemers die ziek uit dienst gaan of binnen vier weken na uitdiensttreding ziek worden. Vóór 1 januari 2014 bestond er een apart financieringsstelsel voor de ZW: de WGA voor de werknemers met een vast dienstverband (WGA-Vast) en de WGA voor flexibele arbeidskrachten (WGA-Flex). De WGA-Vast wordt gefinancierd door middel van een werkgeverspremie die afhangt van de arbeidsongeschiktheidslasten die aan de individuele werkgever zijn toe te rekenen. Dit is met de nieuwe Wet niet gewijzigd. Wat wel is gewijzigd is dat het systeem van individuele premiedifferentiatie ook is gaan gelden voor de ZW en WGA-Flex. De hoogte van de premie die een werkgever jaarlijks betaalt, wordt afhankelijk gemaakt van (i) de totale loonsom en (ii) het aantal ex-werknemers dat twee jaar eerder een ZW- of WIA-uitkering ontving. Overigens zal dit systeem van individuele toerekening alleen voor grote werkgevers gelden. Kleine werkgevers gaan sectoraal vastgestelde premie betalen. Voor middelgrote werkgevers wordt de premie deels sectoraal en deels individueel betaald.

Gevolgen
De hiervoor beschreven premiedifferentiatie heeft tot gevolg dat de instroom van ex-werknemers in de ZW van invloed is op de door de werkgever af te dragen premie. Aldus is het in het belang van een voormalig werkgever om de zieke ex-werknemer zo snel mogelijk arbeidsgeschikt te krijgen. Omdat ook ZW-uitkeringen van werknemers die binnen vier weken na uitdiensttreding zijn ziek geworden (en nog geen WW-uitkering hadden aangevraagd) meetellen, moet een werkgever extra alert zijn.

Wat te doen?
Een werkgever dient zich de mogelijk grote financiële gevolgen van de modernisering van de Ziektewet te realiseren. Zo kan in voorkomend geval een werkgever overwegen om een zieke werknemer – indien contractueel mogelijk – nog even in dienst te houden om door middel van re-integratie de werknemer weer aan het werk te krijgen, mede gelet op het feit dat het UWV wellicht minder aan re-integratie doet als gevolg waarvan de werknemer mogelijk langer in de ZW blijft. Daarnaast kan een werkgever overwegen om eigenrisicodrager voor de ZW te worden. Tenslotte verdient het aanbeveling om in arbeidsovereenkomsten en eventuele beëindigingsovereenkomsten aandacht te besteden aan zogenaamde postcontractuele bedingen, dat wil zeggen contractuele bepalingen die gelden na beëindiging van de arbeidsovereenkomst, waarin met de werknemer wordt overeengekomen dat hij zich ziek meldt bij de ex-werkgever indien hij binnen vier weken na het einde van het dienstverband ziek wordt. Daarnaast kan dan worden overeengekomen dat de zieke ex-werknemer na uitdiensttreding zich dient te houden aan de ziekteverzuimvoorschriften van de werkgever, zo mogelijk op straffe van een boete of andere maatregelen. Op deze wijze houdt de werkgever grip op zijn zieke ex-werknemers en kan hij invloed uitoefenen op het herstel. Hoe sneller de ex-werknemer immers herstelt, hoe lager de gedifferentieerde premie.

Voor meer informatie:
Frans Aartsen
aarsten@vanzeijlbijlaartsen.nl
T: 0341- 420606

Van Zeijl Bijl Aartsen Advocaten. Vertrouwd.