BUITENGERECHTELIJKE VERNIETIGING ARBEIDSOVEREENKOMST WEGENS BEDROG

20 februari 2020

De Hoge Raad heeft op 7 februari 2020 (ECLI:NL:HR:2020:213) geoordeeld dat een werkgever zich onder omstandigheden kan beroepen op de (buitengerechtelijke) vernietiging van de arbeidsovereenkomst indien de werknemer de werkgever bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst opzettelijk heeft misleid.

In deze zaak had een nieuwe directeur van een zorginstelling opzettelijk onjuiste informatie verschaft tijdens de sollicitatieprocedure. De directeur had gelogen over zijn genoten opleiding, lidmaatschap van specialisatievereniging, eerdere werkgevers en BIG-registratie(s). In een dergelijk geval beschermt artikel 3:44 lid 1 en 3 BW de werkgever tegen de gevolgen van de onredelijke invloed die de werknemer heeft uitgeoefend op de wil van de werkgever. Het wettelijk stelsel van het ontslagrecht staat daaraan niet in de weg, omdat dat niet strekt tot bescherming van een werknemer die bedrog pleegt bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst.

Overigens is daarvoor niet vereist dat de arbeidsovereenkomst (vrijwel) geheel nutteloos is gebleken, oftewel dat de bedongen arbeid niet kan worden uitgevoerd. Indien de door bedrog tot stand gekomen en op grond daarvan vernietigde arbeidsovereenkomst voordeel heeft opgeleverd voor de werkgever, kan daarmee rekening worden gehouden bij de terugvordering van hetgeen onverschuldigd is betaald als bedoeld in artikel 6:203 BW.

Welke gevolgen heeft vernietiging? De vernietiging van de arbeidsovereenkomst houdt in dat juridisch gezien de arbeidsovereenkomst nooit heeft bestaan. Dat betekent dat de werkgever het betaalde salaris kan terugvorderen, maar ook dat er geen sprake kan zijn van een transitievergoeding of een billijke vergoeding. Een vernietiging gaat aldus verder dan ontslag.

Voor meer informatie:
Wilt u meer weten over (de gevolgen van) de vernietiging van de arbeidsovereenkomst?
Neem dan gerust contact op.

Hasan Kaya
kaya@vanzeijlbijlaartsen.nl
T: 0341-420606