Concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

30 juni 2016

Inmiddels is anderhalf jaar verstreken sinds de wijziging van artikel 7:653 Burgerlijk Wetboek per 1 januari 2015. De hoofdregel is sindsdien dat een concurrentiebeding slechts geldig is indien dit schriftelijk is aangegaan met een meerderjarige werknemer in een contract voor onbepaalde tijd. Hierop is een uitzondering gemaakt. Het opnemen van een concurrentiebeding in een tijdelijk contract is mogelijk indien dit afdoende wordt gemotiveerd. Uit de schriftelijke motivering moet blijken dat het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

WANNEER IS VOLDAAN AAN DEZE MOTIVERINGSEIS?
Bij de invoering van de nieuwe wet is erop gewezen dat een grond voor opname van een concurrentiebeding in een tijdelijk contract kan zijn gelegen in specifieke werkzaamheden of een specifieke functie waarbij de werkgever onevenredig wordt benadeeld als de werknemer overstapt naar een concurrent en de opgedane kennis meeneemt.

Inmiddels heeft een aantal kantonrechters zich kunnen uitlaten over de vraag of voldaan was aan deze motiveringseis.

Uit de rechtspraak kan worden afgeleid dat het van belang is zo specifiek mogelijk bij het aangaan van het contract schriftelijk te motiveren waarom het overeenkomen van een concurrentiebeperking voor deze werknemer in deze functie van belang is. Maak het zo concreet mogelijk en verval niet in algemene termen.

VOORBEELDEN
Zo oordeelde de kantonrechter Amsterdam dat de navolgende bepaling te algemeen was en onvoldoende toegesneden op de persoon van de werknemer, werkzaam als adviseur in de bouwsector.

”De reden van het verbod is gelegen in zwaarwegende bedrijfs- en dienstbelangen. De door de werknemer te betreden functie van adviseur geeft hem/haar toegang tot belangrijke informatie, daaronder begrepen tarifering en marges, zowel ten aanzien van opdrachtgevers van werkgeefster als ook van werkgeefster zelf. Werkgeefster ziet zich genoodzaakt haar bedrijfsdebiet op deze wijze te beschermen.”

Er was niet duidelijk gemaakt om welke specifi eke werkzaamheden het ging, aldus de kantonrechter. Voorts merkt de kantonrechter op dat de genoemde belangrijke informatie ook kan worden beschermd door een geheimhoudingsbeding op te nemen. Onvoldoende is omschreven waarom hiertoe een concurrentiebeding dient te worden opgenomen.

Een voorbeeld van een concurrentiebeding opgenomen in een tijdelijk contract van een zwembadmonteur werkzaam bij Ambiance dat in ieder geval het voorlopig oordeel van de Voorzieningenrechter in kort geding deze motiveringseisen kon doorstaan is te vinden bij de rechtbank Gelderland. In deze zaak had de werkgever specifiek aangegeven met welke concurrentiegevoelige informatie de werknemer in zijn functie te maken kreeg, zoals kennis van de belangrijkste klanten, wetenschap van prijsstelling van diverse producten, alsmede omzetten en bedrijfsresultaten.

Een ander voorbeeld is te vinden bij de rechtbank Midden Nederland die oordeelde dat de navolgende bepaling afdoende was voor een salesfunctie bij GLS:

“Werknemer verkrijgt in de uitoefening van zijn functie toegang tot alle essentiële bedrijfsgegevens, waaronder die met betrekking tot door werkgever gevoerde prijstactiek en prijsstellingen, volumes en andere strategische kennis en/of heeft contact met klanten en verkrijgt inzicht in de met klanten af te sluiten overeenkomsten, de daaraan ten grondslag liggende prijstactieken en prijsstellingen, volumes en andere strategische kennis. Tevens heeft werknemer dientengevolge inzicht in de werkwijze van werkgever. Deze informatie kan worden gekwalificeerd als essentiële bedrijfsinformatie en concurrentiegevoelig, reden waarom werkgever deze, als zijnde een zwaarwegend bedrijfsbelang, dan ook wenst te beschermen.”

AFRONDING
De tendens in de rechtspraak is dat sprake is van een zware motiveringseis. Immers, de bedoeling van de wetgever is geweest om werknemers met een tijdelijk contract te beschermen tegen verdere onnodige verslechtering van de arbeidsmarktpositie na afloop van het contract.

VOOR MEER INFORMATIE:
Shanna van der Linden
vanderlinden@vanzeijlbijlaartsen.nl
T: 0341-420606
VAN ZEIJL BIJL AARTSEN ADVOCATEN. VERTROUWD.