DE INVOERING VAN HET UBO-REGISTER

 • Nederlands
 • English
29 oktober 2020

Het UBO-register is online sinds 27 september 2020. De afkorting UBO staat voor ‘Ultimate Beneficial Owner’ (‘de uiteindelijk belanghebbende’). In dit artikel licht ik onder meer toe wat het doel van het register is en welke natuurlijke personen als UBO worden aangemerkt. Voorts bespreek ik de verplichtingen voor een onderneming en wijs ik op de geldende sancties. Tot slot wijs ik op de mogelijke sancties indien niet aan de registratieplicht wordt voldaan.

Grondslag en doel
De verplichting tot het instellen van een UBO-register vindt haar grondslag in de gewijzigde Wwft (de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme), welke wijziging op haar beurt voortvloeit uit de vierde anti-witwasrichtlijn (Richtlijn EU 2015/849). Het UBO-register kan geraadpleegd worden om te achterhalen wie de UBO’s zijn binnen een bepaalde onderneming. Het register heeft als doel financieel-economische criminaliteit tegen te gaan. Daarbij kan gedacht worden aan witwassen, corruptie, belastingontduiking, fraude, financiering van terrorisme etc.

Wanneer is sprake van een UBO?
Een UBO is een natuurlijk persoon die:

 1. meer dan 25% van de aandelen of de stemrechten heeft,
 2. meer dan 25% van het economisch belang houdt, of
 3. feitelijke zeggenschap heeft.

Overigens kan een onderneming meerdere UBO’s hebben.

Voor welke ondernemingen geldt de verplichting?
De UBO-registratieplicht geldt voor de volgende organisaties:

 1. (niet-beursgenoteerde) besloten en naamloze vennootschappen;
 2. stichtingen, verenigingen, onderlinge waarborgmaatschappijen en coöperaties;
 3. maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen;
 4. kerkgenootschappen;
 5. rederijen;
 6. Europese naamloze vennootschappen; en
 7. Europese economische samenwerkingsverbanden.

De UBO-registratieplicht geldt niet voor:

 1. beursgenoteerde vennootschappen en hun dochtervennootschappen;
 2. eenmanszaken;
 3. publieke rechtspersonen;
 4. Vereniging van Eigenaren; en
 5. enkele historische rechtspersonen.

Het register en de registratieplicht
De Kamer van Koophandel is de partij die het register bijhoudt. In de komende tijd worden de verzoeken tot registratie door de Kamer van Koophandel verstuurd en zal het register worden gevuld. Ondernemingen hebben tot 27 maart 2022 de tijd de UBO(’s) te registreren. Indien een onderneming, die daartoe gehouden is, niet binnen deze termijn overgaat tot registratie van de UBO(’s), geeft de Kamer van Koophandel dit door aan het Bureau Economische Handhaving.

Sanctionering
Indien een onderneming nalaat aan de registratieplicht te voldoen, of onjuiste gegevens verstrekt, kan dat leiden tot een administratieve (bestuurlijke) of strafrechtelijke sanctie voor zowel de onderneming als de UBO. De hoogte van de bestuurlijke boete kan oplopen tot maximaal € 21.750,–. Van belang is dat de bestuurlijke boete kan worden gecombineerd met andersoortige sancties, waaronder het opleggen van een dwangsom en  – in buitensporige gevallen – tot het opleggen van een gevangenisstraf. Dat maakt dat het niet voldoen aan de registratieplicht kan leiden tot forse sancties.

Al met al is het zaak om tijdig aan de registratieplicht te voldoen.

Voor meer informatie:
Wilt u meer weten over de invoering van het UBO-register of heeft u op een ander terrein juridisch advies nodig, neem dan gerust contact met mij op.

Annefleur Bastin
bastin@vanzeijlbijlaartsen.nl
T: 0341- 420606