DE MOGELIJKHEDEN TOT HET LEGGEN VAN BESLAG

7 september 2020

In de situatie dat een schuldenaar, om welke reden dan ook, zijn betalingsverplichtingen niet (meer) nakomt, staat de schuldeiser onder meer het middel van beslaglegging ten dienst. De Nederlandse wetgeving kent twee soorten beslag, te weten het conservatoir beslag en het executoriaal beslag. Onder welke omstandigheden het leggen van beslag soelaas kan bieden en welke voorwaarden gelden, hangt af van de specifieke omstandigheden van het geval.

Conservatoir beslag (conserveren= behouden)
Conservatoir beslag wordt gelegd voorafgaand of tijdens een reeds aanhangige procedure bij de rechter en strekt ertoe verhaalsmogelijkheden voor de schuldeiser te behouden c.q. veilig te stellen. Gedacht kan worden aan het leggen van beslag onder de bank, wat inhoudt dat het tegoed op de bank als het ware wordt ‘bevroren’, of het leggen van conservatoir beslag op onroerend goed. Voordat kan worden overgegaan tot het leggen van conservatoir beslag, dient verlof te worden gevraagd aan de voorzieningenrechter. Het verzoekschrift moet door een advocaat worden ingediend. De schuldenaar wordt in beginsel niet gehoord in deze procedure. De voorzieningenrechter toetst het verzoek slechts summier en oordeelt in de regel positief op een dergelijk verzoek. Vervolgens moet (in beginsel) binnen 14 dagen nadat het (eerste) beslag is gelegd de hoofdprocedure worden ingesteld. Het verleende verlof zorgt slechts voor het behoud van verhaalsmogelijkheden, maar in die procedure wordt de vordering niet uitgebreid inhoudelijk getoetst.

Zodra wordt besloten om conservatoir beslag te leggen, is het zaak dat er snel en discreet wordt gehandeld, teneinde te voorkomen dat de schuldenaar de verhaalsmogelijkheden frustreert en/of bezittingen van de hand doet.

Executoriaal beslag (executeren= ten uitvoer leggen)
Executoriaal beslag kan, in tegenstelling tot het leggen van conservatoir beslag, pas geschieden op het moment dat er een gerechtelijke uitspraak ligt. Het vonnis levert een zogenoemde ‘executoriale titel’ op. Indien de schuldenaar na een gerechtelijke veroordeling niet vrijwillig overgaat tot betaling, kan de deurwaarder worden verzocht om het vonnis ten uitvoer te leggen en executoriaal beslag te leggen. De deurwaarder betekent het vonnis aan de schuldenaar en stelt hem voor de laatste maal in de gelegenheid om vrijwillig over te gaan tot betaling binnen (in de regel) twee dagen. Voldoet de schuldenaar de vordering niet binnen deze termijn, dan kan de deurwaarder beslag leggen op het gehele vermogen van de schuldenaar en overgaan tot uitwinning. Gedacht kan worden aan beslaglegging op huizen, auto’s, caravans, inboedel, het saldi op de bankrekeningen etc.

Voor meer informatie:
Wilt u meer weten over het leggen van beslag of wenst u advies over de mogelijkheden om een dreigende beslaglegging op uw (zakelijke) vermogen af te wenden, neem dan gerust contact met mij op.

Voor meer informatie:
Annefleur Bastin
bastin@vanzeijlbijlaartsen.nl
T: 0341-420606