Faillissement ziekenhuis; hoe beschermt een specialist zijn recht op goodwill bij een doorstart?

1 november 2018

Het is niet meer de taak van de overheid om zwakke ziekenhuizen open te houden, aldus minister Bruno Bruins. Inmiddels is het dan ook geen zeldzaamheid meer dat ziekenhuizen failliet gaan. Een faillissement hoeft echter niet meteen het einde van het ziekenhuis te zijn. Vaak biedt een faillissement mogelijkheden voor zorgondernemers om een doorstart te maken. Bij een doorstart stoot men de slechte onderdelen van het bedrijf af en gaat men door met de gezonde onderdelen.

In dit artikel wil ik ingaan op één van de vele aandachtspunten in dat traject. De afgelopen jaren is gebleken dat de goodwill van vrijgevestigde medisch specialisten (waarvan de waarde kan oplopen tot honderdduizenden euro’s) weleens kunnen ‘verdampen’ bij een doorstart. In het Ruwaard van Putten Ziekenhuis waren twee oogartsen al ruim twintig jaar als vrijgevestigde specialisten werkzaam. Hoewel in de toelatingsovereenkomsten van de medisch specialisten met het gefailleerde ziekenhuis expliciet stond vermeld dat de desbetreffende specialist recht had op goodwill die verbonden was aan zijn praktijk, werden de toelatingsovereenkomsten niet overgenomen door de doorstartende partij. De specialisten werkten nog een korte periode bij de doorstartende partij op grond van een arbeidsovereenkomst, maar die werd niet verlengd. De patiënten werden aldus overgenomen door de doorstartende partij, terwijl de specialisten met lege handen achterbleven.

Hoe hadden de specialisten dat kunnen voorkomen? Artikel 6:159 BW maakt het mogelijk dat de overeenkomst tussen de specialist en het gefailleerde ziekenhuis kan worden overgedragen aan de doorstartende partij. Daarvoor zijn er wel een aantal vereisten, waaronder een constitutief vereiste dat er een akte moet worden opgemaakt tussen de specialist en de doorstartende partij. Verder verdient de aandacht dat ook de curator van het gefailleerde ziekenhuis medewerking moet verlenen aan de overdracht van de overeenkomst. De medewerking van de curator is vormvrij en kan schriftelijk, mondeling en ook stilzwijgend geschieden. Als aan deze vereisten is voldaan, gaan alle rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over op de doorstartende partij.

Het is aldus van groot belang dat de specialisten tijdig advies inwinnen om hun recht op goodwill beter te kunnen beschermen.

Voor meer informatie:
Hasan Kaya
kaya@vanzeijlbijlaartsen.nl
T: 0341-420606