GPS in de bedrijfsauto: navigatie of controlemiddel voor de werkgever?

18 juli 2013

GPS in de bedrijfsauto: Navigatie of controlemiddel voor de werkgever?

Luciënne Koelewijn

Veel werkgevers maken tegenwoordig gebruik van een GPS-systeem in de bedrijfsauto’s die zij aan de werknemers ter beschikking stellen. Naast het navigeren van de bestuurder naar de plaats van bestemming wordt een dergelijk systeem tevens gebruikt als controlemiddel om toezicht te houden op de werknemers. De werkgever weet aan de hand van GPS-lokalisatie precies waar haar bedrijfsauto’s en dus de werknemers zich op elk moment van de dag bevinden. Is deze controle geoorloofd of is er sprake van schending van privacy van de werknemers?

Volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WPB) kan een GPS-systeem in de bedrijfsauto worden gekwalificeerd als een persoonsvolgsysteem nu sprake is van een technisch middel dat het mogelijk maakt om het gedrag en de prestaties van de werknemers tijdens het arbeidsproces te registreren en deze gegevens terug te voeren op deze werknemers. Omdat werknemers ook tijdens werktijd recht op privacy hebben, stelt de wet grenzen aan het gebruik van een persoonsvolgsysteem, zoals GPS.

Een werkgever mag niet heimelijk inbreuk maken op de privacy van zijn werknemers door een persoonsvolgsysteem. Controle door de werkgever moet vooraf aan de werknemers bekend worden gemaakt en worden voorgelegd aan de Ondernemingsraad (als deze in de onderneming aanwezig is). Weten de werknemers niet vooraf dat zij door de werkgever worden gecontroleerd door middel van bijvoorbeeld een GPS-systeem dan moet de werkgever hiertoe voldoende aanleiding hebben, bijvoorbeeld omdat hij het vermoeden heeft dat de werknemer fraudeert met het aantal gewerkte uren. De werkgever dient er een gerechtvaardigd belang bij te hebben dat niet op een andere manier kan worden gediend.

Onder andere de kantonrechters te Middelburg en Lelystad oordelen dat controle van de werknemers met een GPS-systeem geen ontoelaatbare inbreuk op de privacy van de werknemers maakt als de werkgever een aantoonbare objectieve grond heeft voor gebruik van het systeem. Slechts de locatie en de werktijden van de werknemers worden gecontroleerd. Het GPS-systeem is daardoor volgens de kantonrechters vergelijkbaar met een prikkloksysteem, welk systeem reeds algemeen aanvaard is.

Hoewel het GPS-systeem vaak als een algemeen geaccepteerd controlemiddel zal worden gezien, kan de werkgever hiervan niet altijd ongehinderd gebruik maken. Wat als de werknemer de bedrijfsauto ook privé mag rijden? In deze situatie zal er sneller sprake zijn van een ontoelaatbare inbreuk op de privacy van de werknemer dan wanneer de werknemer de auto na werktijd niet privé gebruikt. Er dient in verschillende situaties een andere afweging te worden gemaakt om te kunnen bepalen of er sprake is van schending van de privacy. Bij het maken van deze afwegingen adviseren wij u graag.

Voor meer informatie:

Luciënne Koelewijn

koelewijn@vanzeijlbijlaartsen.nl

T: 0341-420606

Van Zeijl Bijl Aartsen Advocaten. Vertrouwd.