HEEFT EEN ONTBINDING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST OP GROND VAN DE CUMULATIEGROND ENIGE KANS VAN SLAGEN?

27 augustus 2020

Met de invoering van de WAB per 1 januari 2020 is in aanvulling op de reeds bestaande ontslaggronden (de a tot en met h-gronden) een nieuwe ontslaggrond ingevoerd. Namelijk de i-grond ofwel de zogenoemde cumulatiegrond. De cumulatiegrond houdt in dat ontbinding van de arbeidsovereenkomst kan plaatsvinden als sprake is van een combinatie van twee of meer niet voldragen ontslaggronden. De combinatie van de ontslaggronden moet zodanig zijn dat het niet langer van de werkgever kan worden gevergd om de arbeidsovereenkomst in stand te laten.

Voorheen gold dat indien een werkgever de arbeidsovereenkomst wilde beëindigen dan diende er sprake te zijn van één 100% voldragen ontslaggrond. Indien de aangevoerde grond niet voldeed aan alle wettelijke vereisten dan kon de grond niet met een andere grond worden gecombineerd om deze ‘compleet te maken’ en kon de arbeidsovereenkomst dus niet worden ontbonden. Nu kan dat combineren wel. Maar heeft een beroep op de nieuwe combinatiegrond daadwerkelijk kans van slagen?

Door de invoering van de cumulatiegrond zou het ontslagrecht weer iets versoepeld moet worden. Deze versoepeling is echter nog niet echt gebleken.

Op 6 juli jl. is nu voor het eerst sinds de invoering een ontbinding op grond van de cumulatiegrond toegewezen. De rechtbank Midden-Nederland heeft geoordeeld dat voor een geslaagd beroep op de cumulatiegrond het van belang is dat er sprake dient te zijn van in ieder geval één bijna voldragen ontslaggrond. Twee half onderbouwde gronden zijn niet voldoende om op grond van de cumulatiegrond alsnog tot ontbinding te komen.

Voorts dient de cumulatiegrond goed te worden onderbouwd.
De belangrijkste reden voor afwijzing in de tot nu toe gepubliceerde cumulatiegrond- uitspraken is dat de werkgever heeft nagelaten een zelfstandige onderbouwing te geven voor de cumulatiegrond naast de onderbouwing per afzonderlijke ontslaggrond. Wil een ontbindingsverzoek op de cumulatiegrond kans van slagen hebben, dan is het van belang om niet enkel de cumulatiegrond toe te voegen, maar daadwerkelijk de relevante feiten die ten grondslag liggen aan de andere ontslaggronden ook te herhalen bij de onderbouwing van de cumulatiegrond. Er dient dus gemotiveerd te worden waarom het ontslag alsnog gerechtvaardigd is, terwijl er niet sprake is van één voldragen ontslaggrond.

Uit de uitspraken tot nu toe blijkt dat rechters een verzoek tot ontbinding op grond van de cumulatiegrond streng beoordelen. Het is dan ook raadzaam u bij een dergelijk verzoek goed te laten adviseren. 

Voor meer informatie:
Luciënne ter Haar
terhaar@vanzeijlbijlaartsen.nl
T: 0341-420606