Hoe wordt (corona)huurkorting berekend?

15 februari 2021

Daar waar in eerste instantie de gepubliceerde uitspraken voornamelijk waren gewezen in kort geding (en dus slechts een voorlopig oordeel bevatten) zijn inmiddels ook de eerste uitspraken in bodemprocedures gepubliceerd waarin een oordeel wordt gegeven over de vraag of de coronacrisis recht geeft op een lagere huurprijs (ECLI:NL:RBAMS:2020:7108  en ECLI:NL:RBDHA:2021:461).

In deze uitspraken wordt tot uitgangspunt genomen dat de coronacrisis, gelet op haar omvang en gevolgen voor de economie en de maatschappij, als onvoorziene omstandigheid in de zin van artikel 6:258 BW moet worden beschouwd. Dat betekent dat de huurovereenkomst door de rechter kan worden gewijzigd (bijvoorbeeld door verlaging huurprijs).

De rechtbank Amsterdam overweegt dat, als is vastgesteld dat sprake is van een omzetdaling als gevolg van de coronacrisis, de huurprijs in beginsel wordt gewijzigd waarbij als uitgangspunt geldt dat de tegenvaller gelijkelijk over de huurder en verhuurder moet worden verdeeld. Dat betekent dat bij een omzetverlies van 100%, de huur in beginsel wordt verminderd met 50%. De verlaging van de huurprijs wordt dan als volgt berekend: de huurprijs x percentage omzetdaling x 50%.

De rechtbank Amsterdam betrekt in zijn berekening alleen het omzetverlies en laat mijns inziens ten onrechte buiten beschouwing de financiële tegemoetkomingen in de kosten waar een huurder een beroep op kan doen, zoals de NOW-regeling ten behoeve van personeelskosten en de TvL (Tegemoetkoming vaste Lasten). De TvL is namelijk bij uitstek in het leven geroepen ter dekking van (o.a.) de huurlasten. 

In zijn vonnis (in kort geding) van de rechtbank Gelderland van 2 februari 2021 geeft de kantonrechter zich hier wel rekenschap van. Omdat de huurder geen openheid van zaken wil geven over de al dan niet door hem ontvangen TvL, brengt de kantonrechter de maximale TvL-tegemoetkoming in mindering op de huurkorting. Anders gezegd, de huurkorting bedraagt geen 50% maar 25%.

Voor meer informatie:
Wilt u meer weten of hebt u vragen over uw positie als huurder of verhuurder? Neem dan gerust contact op.

Erik Kuper
kuper@vanzeijlbijlaartsen.nl
T: 0341- 420606