IMPLEMENTATIE EUROPESE RICHTLIJN HERSTRUCTURERING EN INSOLVENTIE (RICHTLIJN 2019/1023)

4 mei 2021

Op 20 juni 2019 is vastgesteld de Richtlijn 2019/1023 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 (de “Richtlijn”) betreffende preventieve herstructureringsstelsels, kwijtschelding van schuld en beroepsverboden, en maatregelen ter verhoging van de efficiëntie van procedures inzake herstructurering, insolventie en kwijtschelding van schuld, en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132.

Deze Richtlijn bepaalt dat iedere lidstaat onder andere erin moet voorzien dat een onderneming in financiële moeilijkheden toegang heeft tot een doeltreffend preventief herstructureringsstelsel ter voorkoming van faillissement, en dat kwijtschelding voor ondernemers mogelijk moet zijn.

Op 1 januari 2021 is reeds de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (“WHOA”) in werking getreden. De WHOA heeft in de Faillissementswet twee nieuwe akkoordprocedures geïntroduceerd: een besloten akkoordprocedure buiten faillissement en een openbare akkoordprocedure buiten faillissement (artikel 369 lid 6 Fw). Daarmee hebben ondernemers, in overeenstemming met hetgeen de Richtlijn vereist, toegang gekregen tot een preventief herstructureringsstelsel.

Blijkens de memorie van toelichting bij het wetsontwerp voor wijziging van de Faillissementswet in verband met de implementatie van de Richtlijn (het “Wetsontwerp”), welke op 2 april 2021 via de website www.internetconsultatie.nl is gepubliceerd, is bij de voorbereiding van de WHOA ervoor gekozen om deze wet zoveel mogelijk bij de Richtlijn aan te laten sluiten. Om die reden dient de WHOA thans ook als implementatie van het onderdeel van de Richtlijn met betrekking tot het preventieve herstructureringsstelsel.

Verder geldt voor het andere onderdeel van de Richtlijn met betrekking de kwijtscheldingsregeling voor ondernemers dat de Wet schuldsanering natuurlijke personen (“WSNP”) reeds voorziet in een dergelijke regeling. In het Wetsvoorstel wordt nog een beperkt aantal aanpassingen doorgevoerd in de WHOA en de WSNP om de omzetting van de genoemde onderdelen uit de richtlijn te vervolmaken.

Het Wetsvoorstel bevat voor de rest bepalingen waarmee de overige onderdelen van de richtlijn worden geïmplementeerd, zoals: (1) kwaliteitseisen met betrekking tot de aanstelling van curatoren, herstructureringsdeskundigen en observators, (2) uitzondering op de bepaling met betrekking tot de faillissementspauliana zodat de onderneming kan worden voortgezet ten tijde van het voorbereiden van het akkoord, en (3) enkele aanpassingen met betrekking tot aanbieding en homologatie van het akkoord.

Zo wordt onder andere beoogd het tweede lid onderdeel f van artikel 384 Fw zodanig te wijzigen dat de rechtbank een verzoek tot homologatie van het akkoord kan afwijzen als redelijkerwijs aannemelijk is dat een nieuwe financiering of een bepaalde transactie niet onmiddellijk noodzakelijk is voor de uitvoering van het akkoord. Ik kan me voorstellen dat een nieuwe financiering die wordt verstrekt teneinde het akkoord uit te voeren wellicht iets ruimer wordt opgezet en een financiering bevat voor de periode ná het akkoord. Volgens de tekst van het Wetsvoorstel zou de rechtbank in dat geval het verzoek tot homologatie van het akkoord kunnen afwijzen. Daarbij geldt dat “een bepaalde transactie” niet concreet is geformuleerd, zodat vrijwel alle transacties daaronder kunnen worden geschaard.

Het nieuwe tiende lid van artikel 376 Fw maakt het voor de rechtbank mogelijk op basis van belangenafweging een pand- of hypotheekhouder machtiging te verlenen om tot verhaal op goederen van de schuldenaar over te gaan gedurende de afkoelingsperiode. Voor meer informatie over de afkoelingsperiode gedurende het WHOA-traject wordt verwezen naar mijn artikel over dit onderwerp.

In de komende periode zal ik de ontwikkelingen rondom het Wetsvoorstel in de gaten houden en u hierover blijven informeren.

Voor meer informatie:
Wilt u meer weten over de Richtlijn dan wel het Wetsvoorstel? Of wilt u de mogelijkheden voor een onderhands akkoord onderzoeken? Neem dan gerust contact op.

Hasan Kaya
kaya@vanzeijlbijlaartsen.nl
T: 0341-420606