Ingrijpende wijzigingen van het arbeidsrecht op komst

16 oktober 2017

Het regeerakkoord voor kabinet Rutte III is bekend. Uit het akkoord blijkt dat het kabinet voornemens is de – eigenlijk nét ingevoerde – Wet Werk en Zekerheid (WWZ) weer aan te passen. Het valt op dat sommige voorgenomen wijzigingen inhouden dat het oude ontslagrecht weer wordt teruggebracht. Onderstaand de belangrijkste wijzigingen op een rij:

Verkorte loondoorbetalingsverplichting bij ziekte voor kleine ondernemingen
Nu dienen werkgevers twee jaar lang het loon door te betalen voor werknemers die arbeidsongeschikt zijn. Voor kleine ondernemingen met maximaal 24 werknemers wordt deze loondoorbetalingsverplichting verkort naar één jaar. Voor het tweede jaar komt er een collectieve regeling via het UWV waaruit de arbeidsongeschikte werknemers worden betaald.

Verlenging proeftijd
Ter bevordering dat werkgevers mensen in vaste dienst nemen wordt de proeftijd verlengd. Als een werkgever bij de aanvang van de indiensttreding direct een contract voor onbepaalde tijd aanbiedt, geldt een proeftijd van maximaal vijf maanden. Bij bepaalde tijd contracten van langer dan twee jaar wordt de proeftijd maximaal drie maanden. In overige gevallen blijft de proeftijd zoals deze nu is, te weten een proeftijd van maximaal één maand.

Ontslaggronden uitgebreid
De gronden waarop een werknemer kan worden ontslagen zijn thans limitatief opgesomd in de Wet. De werkgever dient de grond voor ontslag aan te tonen en te onderbouwen. Voor de werkgever is het niet mogelijk de ontslaggronden te combineren. Dit zal wijzigen. Er komt een verruiming van de ontslagronden in die zin dat het weer wordt toegestaan om het ontslag op meerder gronden te baseren. Het is dan aan de rechter te bepalen of het ontslag gerechtvaardigd is.

Transitievergoeding wordt gewijzigd
Werknemers krijgen direct aanspraak op een transitievergoeding. Dus niet pas als zij twee jaar in dienst zijn geweest. Daarnaast wijzigt ook de berekening van de transitievergoeding: alle dienstjaren tellen voor 1/3 maandsalaris mee. Nu geldt er bij de berekening van de transitievergoeding een onderscheid in de duur van het dienstverband en de leeftijd van de betreffende werknemer.

Totale duur opvolgende arbeidsovereenkomst van twee naar drie jaar
De keten van drie opvolgende arbeidsovereenkomsten binnen zes maanden achter elkaar wordt verlengd van twee jaar naar drie jaar. Deze regeling gaat dus weer terug naar het ‘oude ontslagrecht’. Het maximum aantal van drie contracten in deze periode blijft wel gelden.

Vaderschapsverlof
Vanaf 2019 gaat de duur van het vaderschapsverlof van twee dagen naar vijf dagen met de mogelijkheid om nog een aanvullend verlof van maximaal vijf weken aan te vragen.

Of al deze wijzigingen daadwerkelijk zullen worden doorgevoerd is nog de vraag. Ons kantoor houdt u van alle ontwikkelingen op de hoogte.

Meer informatie:
Luciënne Koelewijn
koelewijn@vzba.nl
T: 0341:420 606