Invoering flex-BV per 1 oktober 2012

19 september 2012

INVOERING FLEX-BV PER 1 OKTOBER 2012

Op 1 oktober 2012 treedt de Wet Vereenvoudiging en Flexibilisering BV-recht (de Wet Flex-BV) in werking. De nieuwe regeling heeft directe werking en geldt dus voor zowel nieuw op te richten als voor bestaande besloten vennootschappen (BV’s).

Wat verandert er in het BV-recht?

De meest opvallende wijzigingen zijn de afschaffing van het verplichte minimumkapitaal van € 18.000,– , de vereiste bank- en accountantsverklaring, en de afschaffing van de verplichte blokkeringsregeling bij overdracht van de aandelen. Er zijn meer bepalingen die verdwijnen of wijzigen, bijvoorbeeld over de wijze van vergaderen en aansprakelijkheid van bestuurders en aandeelhouders; enkele wijzigingen zal ik hierna bespreken.

Uitkeringstoets

Regelmatig komt het voor dat een BV een dividenduitkering aan haar aandeelhouders wil doen. Een vereiste is dat daarvoor voldoende liquide middelen in de BV aanwezig zijn. De Wet Flex-BV bevat voor deze situatie een regeling gebaseerd op een preventieve uitkeringstoets in combinatie met aansprakelijkheidssancties voor bestuurders en een mogelijke terugbetalingsverplichting voor aandeelhouders. Beoordeeld moet worden of de BV na de uitkering van het dividend haar opeisbare schulden kan blijven betalen. Een besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders om een uitkering te doen behoeft een voorafgaande goedkeuring van het bestuur. Het bestuur mag zijn goedkeuring aan een voorgenomen uitkering niet geven, indien het weet of redelijkerwijze kan voorzien dat de BV na de uitkering niet zal kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. Indien – achteraf gezien – blijkt dat de BV haar schulden niet meer kan voldoen, zijn de bestuurders die dit wisten of redelijkerwijze hadden moeten voorzien, hoofdelijk aansprakelijk voor het tekort dat ontstaat door een desbetreffende uitkering. De aandeelhouder die de uitkering ontving, terwijl hij wist of behoorde te weten dat het eigenlijk niet mogelijk was, dient de ontvangen uitkering terug te betalen.

Verplichte statutenwijziging?

Er bestaat geen verplichting om de statuten van de BV aan te passen aan de Wet Flex-BV. De Wet Flex-BV is per 1 oktober 2012 direct van kracht en kan de strijdige bepalingen in de huidige statuten opzij zetten. Indien na 1 oktober 2012 wordt besloten de statuten te wijzigen dan dienen bij die gelegenheid twee gevallen verplicht te worden gewijzigd. In het geval dat met medewerking van de BV aandelen zijn gecertificeerd, moet in de statuten het vergaderrecht worden opgenomen dat is verbonden aan de houders van de certificaten. In het geval een raad van commissarissen bij de BV is ingesteld moet een regeling voor belet en ontsteltenis worden opgenomen.

Laat u adviseren

Bovenstaande voorbeelden zijn niet de enige wijzigingen die de Wet Flex-BV met zich meebrengt. Afhankelijk van de specifieke eisen van de aandeelhouders en bestuurders adviseren wij u om de statuten na te laten kijken en in het voorkomende geval aan te (laten) passen. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden.

Voor meer informatie:

Erik Kuper

kuper@vanzeijlbijlaartsen.nl

T: 0341- 420606