Is frequent ziekteverzuim van een werknemer een rechtsgeldige reden voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst?

9 februari 2014

IS FREQUENT ZIEKTE VERZUIM VAN EEN WERKNEMER EEN RECHTSGELDIGE REDEN VOOR
ONTBINDING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST?

LUCIËNNE KOELEWIJN

Een werknemer heeft gedurende een lange tijd een bovenmatig ziekteverzuim. Door het
frequente ziekteverzuim van de werknemer kan de werkgever nadelen ondervinden in de
bedrijfsuitoefening binnen de onderneming. Hoewel de werkgever alles heeft geprobeerd om
het ziekteverzuim van de desbetreffende werknemer terug te dringen, is er geen verbetering.
De werkgever is hierdoor het vertrouwen in zijn werknemer verloren en wenst de
arbeidsovereenkomst te beëindigen. Is frequent ziekteverzuim een rechtsgeldige reden voor
ontbinding van de arbeidsovereenkomst?

HOOFDREGEL
Veelvuldig en zelfs een buitensporig hoog ziekteverzuim op zich, is geen rechtsgeldige reden voor
ontbinding van de arbeidsover-eenkomst. Als uitgangspunt geldt dat ziekteverzuim van een
werknemer voor rekening en risico van de werkgever komt. Slechts in bijzondere omstandigheden kan
de arbeidsovereenkomst om die reden worden ontbonden.

UITSPRAAK RECHTBANK GELDERLAND
Op 9 september 2013 heeft de Kantonrechter van de rechtbank Gelderland overwogen dat ontbinding
van een arbeidsovereenkomst wegens frequent ziekteverzuim slechts mogelijk is als het
ziekteverzuim zodanig ingrijpende gevolgen heeft voor het productie- en bedrijfsproces van de
onderneming dat de instandhouding van de arbeidsovereenkomst niet meer van de werkgever kan
worden gevergd.

VOORWAARDEN
De Kantonrechter zoekt in de ontbindingsprocedure aansluiting bij dezelfde voorwaarden als waaraan
het UWV toetst bij het verlenen van een ontslagvergunning. Indien het veelvuldig ziekteverzuim leidt
tot een onwerkbare situatie, kan onder bijzondere omstandigheden de arbeidsovereenkomst worden
ontbonden. Onder frequent ziekteverzuim moet worden verstaan een veelvuldig en onevenredig hoog
ziekteverzuim gedurende een langere tijd. Het ziekteverzuim moet dusdanig verstorend werken op het
arbeidsproces of onevenredig zwaar drukken op de andere werknemers, dat van de werkgever in
redelijkheid niet kan worden verlangd dat hij de arbeidsovereenkomst in stand houdt. Daarnaast dient
de werkgever te onderbouwen dat hij verwacht dat de frequentie van het ziekteverzuim van de
werknemer niet binnen 26 weken zal afnemen en dat het derhalve voor de werkgever redelijkerwijs
niet mogelijk is de werknemer te herplaatsen in een aangepaste of andere passende functie. Van de
werknemer én de werkgever wordt verwacht dat zij zich beide inspannen om het verzuim terug te
dringen. Zelfs als voornoemde omstandigheden door de werkgever aannemelijk zijn gemaakt, is de
Kantonrechter nog zeer terughoudend om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

TOT SLOT
Het frequente ziekteverzuim op zich is geen reden voor ontbinding. De gevolgen van het frequente
ziekteverzuim kunnen in uitzonderlijke situaties wel een ontbinding van de arbeidsovereenkomst
rechtvaardigen. Bij het beoordelen of frequent ziekteverzuim van werknemers dusdanige gevolgen
heeft voor de onderneming, dient met alle omstandigheden rekening te worden gehouden. Het
verdient dan ook aanbeveling om voor de beoordeling van een dergelijke situatie advies in te winnen
bij een deskundige.

VOOR MEER INFORMATIE:
Luciënne Koelewijn
koelewijn@vanzeijlbijlaartsen.nl