KAN EEN OUDER IN DE ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE VERZOEKEN OM EEN BIJDRAGE IN DE KOSTEN VAN LEVENSONDERHOUD EN STUDIE VOOR EEN JONGMEERDERJARIG KIND?

26 september 2019

Het Gerechtshof Den Haag heeft zich in de uitspraak van 7 augustus 2019 gebogen over deze vraag.

In deze zaak had de vrouw bij de rechtbank een verzoek tot echtscheiding en nevenvoorzieningen ingediend en als gevolmachtigde van de jongmeerderjarige een bijdrage in de kosten van haar levensonderhoud en studie verzocht. In eerste aanleg heeft de rechtbank de echtscheiding uitgesproken, partneralimentatie vastgesteld en een bijdrage in de kosten van levensonderhoud en studie voor de jongmeerderjarige. De man was het met deze beslissing van de rechtbank niet eens en heeft hoger beroep ingesteld.

In hoger beroep heeft de man gesteld dat de jongmeerderjarige als (mede)verzoekster door de rechtbank niet-ontvankelijk had moeten worden verklaard in het verzoek tot echtscheiding en in haar verzoek om een bijdrage in haar levensonderhoud. Volgens de man kan een verzoek tot echtscheiding uitsluitend door echtgenoten worden ingediend. Een jongmeerderjarige kan zich niet via voeging of tussenkomst mengen in de echtscheidingsprocedure en daarin een eigen verzoek doen. De vrouw heeft hiertegen verweer gevoerd.

Het hof overweegt als volgt. In het inleidend verzoekschrift heeft de vrouw een verzoek tot echtscheiding ingediend. Verder heeft zij, als gevolmachtigde van de jongmeerderjarige, een bijdrage in de kosten van haar levensonderhoud en studie verzocht. De jongmeerderjarige is dan ook niet mede als verzoekster ten aanzien van het verzoek tot echtscheiding opgetreden. Uit artikel 827 lid 1 sub c van het Wetboek van burgerlijke Rechtsvordering volgt dat ingeval de echtscheiding wordt uitgesproken, de rechter als nevenvoorziening kan treffen: een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van de minderjarige kinderen van de echtgenoten. Uit de parlementaire geschiedenis volgt, zoals de vrouw heeft gesteld, dat een ouder in de echtscheidingsprocedure het verzoek namens de jongmeerderjarige kan doen na daartoe door deze jongmeerderjarige gemachtigd te zijn, ook als deze jongmeerderjarige reeds bij de aanvang van de procedure tot echtscheiding meerderjarig is. De jongmeerderjarige zelf behoeft dus niet altijd vooruitlopend op de scheidingsprocedure van zijn ouders een daartoe strekkend verzoek te doen.

Voor meer informatie:
Tamara Putters
putters@vanzeijlbijlaartsen.nl
T: 0341- 420606