Letselschade directeur groot aandeelhouder - verrekening voorschotten

28 februari 2014

Letselschadedirecteur groot aandeelhouder – verrekening voorschotten

Het berekenen van de schade wegens verlies van verdienvermogen van een letselschade slachtoffer werkzaam in loondienst vereist de nodige expertise. Het snel inschakelen van een letselschade advocaat is in het bijzonder aan te raden indien het slachtoffer directeur grootaandeelhouder (DGA) is. Het geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken van een DGA heeft naast de impact op het persoonlijk leven van het slachtoffer ook direct grote gevolgen voor zijn onderneming. Er moeten op korte termijn beslissingen worden genomen over voortgang, vervanging en dergelijke. Hierbij is het van belang dat aansprakelijkheid snel wordt vastgesteld en de schade door middel van het betalen van voorschotten wordt uitgekeerd.

De letselschade advocaat kan behulpzaam zijn bij het inschakelen van de juiste medische specialist en een arbeidsdeskundige. Daarbij kan de advocaat in samenwerking met de accountant en/of een bedrijfseconoom zorg dragen voor het snel inzichtelijk maken van de schade.

Van belang is hierbij een duidelijk onderscheid te maken tussen de schade die de DGA lijdt en de schade van de onderneming. De onderneming heeft zelf geen vorderingsrecht ter zake het verlies van verdienvermogen van de DGA. De onderneming komt slechts een vorderingsrecht toe ter zake eventueel netto doorbetaald loon op grond van artikel 6:107a BW.

De schade van de DGA vanwege verlies van verdienvermogen bestaat ten eerste uit niet ontvangen of een lager netto loon. Daarnaast heeft uitval van de DGA vanwege hogere kosten voor bijvoorbeeld vervanging en/of lagere omzet een lagere winst of zelfs verlies tot gevolg. Dit leidt dan tot misgelopen dividend, zijnde de tweede belangrijke schadepost van de DGA.

Het onderscheid tussen schade van de onderneming en van de DGA wordt niet altijd correct gemaakt. Vaak worden door de verzekeraar uitgekeerde voorschotten door de betrokken accountant direct in mindering gebracht op de loonkosten, waardoor de jaarrekening een onjuist beeld geeft van de schade van de DGA.

Door voorschotten direct ten laste te brengen van de personeelskosten is het resultaat voor belasting hoger, dan dit zou zijn geweest indien de voorschotten niet aldus worden verwerkt. Hierdoor dient een hogere vennootschapsbelasting en aanmerkelijk belangheffing te worden voldaan. Deze wijze van verwerking is dus enerzijds niet juist, de voorschotten zijn bedoeld als compensatie van het verlies van verdienvermogen van de DGA. Anderzijds neemt de schadelast voor de verzekeraar toe door deze wijze van verwerking, nu de voorschotten onderdeel gaan uitmaken van de belastbare winst. Een deel van de uitbetaalde schadevergoeding vloeit in dat geval naar de Belastingdienst. Bij een rechtstreekse vergoeding aan de DGA van zijn verlies verdienvermogen kan deze onbelast plaatsvinden.

Om de voorschotten toch ten goede te laten komen aan de onderneming kan de DGA de voorschotten ter beschikking stellen aan de B.V. middels zijn rekening-courant. Op deze wijze wordt voorkomen dat de jaarstukken een vertekend beeld geven van de daadwerkelijke schade van de DGA.

Voor meer informatie:
Shanna van der Linden
vanderlinden@vanzeijlbijlaartsen.nl
T: 0341- 420606

Van Zeijl Bijl Aartsen Advocaten. Vertrouwd.