Mag een oud-werkgever een negatieve referentie verstrekken?

22 november 2018

Gerechtshof Arnhem- Leeuwarden heeft recent een uitspraak gedaan waarin zij heeft bepaald dat het verstrekken van een negatieve referentie niet onrechtmatig is (ECLI:NL:GHARL:2018:7492). Het betrof in deze zaak een docent die meende dat door het verstrekken van de negatieve referentie van zijn oud-werkgever hij niet is aangenomen voor zijn nieuwe functie. De docent werd in het ongelijk gesteld.

Het Hof oordeelde dat de werkgever niet onrechtmatig heeft gehandeld jegens de werknemer door negatieve informatie over hem te verschaffen aan zijn potentiële nieuwe werkgever. De werknemer had namelijk de werkgever zelf als referent opgegeven zonder hierbij te zeggen dat bepaalde informatie niet verstrekt mocht worden. Verder geldt in het algemeen dat een voormalig werkgever gehouden is om zo correct mogelijke informatie te verstrekken aan de potentiele nieuwe werkgever.

In deze zaak werd geoordeeld dat er geen sprake was van onrechtmatig handelen. Echter, in sommige gevallen kan een werkgever wél onrechtmatig handelen door het verstrekken van (negatieve) informatie over een oud- werknemer. Met name gelet op de thans geldende Algemene Verordening Gegevens bescherming (AVG) is het belangrijk te weten waar rekening mee gehouden moet worden.

AVG
Het verstrekken van referenties over een oud-werknemer is het verstrekken van informatie waarmee een oud-werknemer of sollicitant voor een potentiele nieuwe werkgever te identificeren is. De gegevens die worden verstrekt of opgevraagd zijn te kwalificeren als persoonsgegevens en daarom is de AVG van toepassing.

Toestemming (oud-)werknemer
Voor het rechtmatig verstrekken van referenties (persoonsgegevens dus) dient te worden voldaan aan de vereisten van de AVG. Kort gezegd dient er sprake te zijn van een legitiem doel en de oud-werknemer dient toestemming te hebben gegeven voor het verstrekken van zijn gegevens.

Over de vereiste toestemming van de oud-werknemer heeft het Hof opgemerkt dat “wanneer een sollicitant in een sollicitatieprocedure zijn ex-werkgever aanwijst als referent, hij daarmee toestemming geeft voor het afgeven van gegevens over zijn persoon en functioneren”.

De werknemer heeft zo aan de potentiele nieuwe werkgever toestemming verleend om de gegevens op te vragen. Doet de potentiele werkgever dit zonder toestemming dan is dit in strijd met de AVG. Andersom geldt hetzelfde. Als de oud-werkgever de informatie verstrekt zonder dat hij heeft geverifieerd of de oud-werknemer hier daadwerkelijk toestemming voor heeft gegevens, dan kan hij ook in strijd met de AVG handelen. Het verstrekken van een referentie is dan onrechtmatig.

Zie hiervoor tevens het artikel van mr. Erik Kuper van 22 februari 2018 “Algemene verordening gegevensbescherming komt snel dichterbij”. https://www.vanzeijlbijlaartsen.nl/algemene-verordening-gegevensbescherming-komt-snel-dichterbij/

Correcte en relevante informatie
Als er over en weer toestemming is verleend om een referentie op te vragen en die referentie te verstrekken, dan rest de vraag welke informatie nu rechtmatig mag worden verstrekt?

Op grond van artikel 7:656 lid 5 Burgerlijk Wetboek dient een werkgever zo correct mogelijke informatie te verschaffen. Er mag geen onjuiste informatie verschaft worden en er mag geen informatie worden verschaft die niet relevant is voor de functie waar het om gaat. Er mag ook geen voor de functie relevante informatie bewust worden achtergehouden.

Er mag dus alleen correcte en voor de functie waarop wordt gesolliciteerd relevante informatie worden verschaft. Het opvragen of verstrekken van andere informatie is onrechtmatig of kan in strijd met het goed werkgeverschap worden aangemerkt.

Om er zeker van te zijn of u rechtmatig informatie kan verstrekken of opvragen met betrekking tot oud- werknemers of sollicitanten, laat u dan tijdig adviseren.

Voor meer informatie:
Lucienne ter Haar
terhaar@vanzeijlbijlaartsen.nl
T: 0341-420606