MEDEDINGINGSRUIMTE BIJ VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR OVERHEIDSLICHAMEN

28 januari 2022

Op 26 november 2021 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen dat van belang is voor de verkoop van onroerende zaken door overheidslichamen. Uit dit arrest volgt dat overheidslichamen mededingingsruimte moeten bieden wanneer zij onroerende zaken willen verkopen.

In deze zaak ging het over een gemeente die een onroerende zaak wilde verkopen aan een projectontwikkelaar. Bij de gemeente had zich echter ook een andere (vastgoed)onderneming gemeld die de onroerende zaak graag wilde kopen. De gemeente besloot de onroerende zaak te verkopen aan de projectontwikkelaar. Als reactie hierop spande de andere onderneming een kort geding aan en betoogde dat de gemeente niet tot verkoop over had mogen gaan zonder een daaraan voorafgaande openbare en non-discriminatoire biedingsprocedure.

De rechtbank en het hof gingen niet mee in dit betoog. De Hoge Raad oordeelt evenwel anders.

Op grond van artikel 3:14 BW mag de overheid haar privaatrechtelijke bevoegdheden niet uitoefenen in strijd met regels van het publiekrecht. Hiertoe behoren ook de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, zoals het gelijkheidsbeginsel. Uit dit gelijkheidsbeginsel vloeit voort dat een overheidslichaam dat het voornemen heeft om een aan hem toebehorende onroerende zaak te verkopen, ruimte moet bieden aan potentiële gegadigden om mee te dingen naar deze onroerende zaak. De koper dient aan de hand van objectieve, redelijke en toetsbare criteria te worden geselecteerd. Het overheidslichaam dient voorts zorg te dragen voor een passende mate van openbaarheid met betrekking tot de beschikbaarheid van de onroerende zaak, de selectieprocedure, het tijdschema en de toe te passen selectiecriteria.

Bovenbedoelde verplichting om mededingingsruimte te bieden door middel van een selectieprocedure lijdt slechts uitzondering indien bij voorbaat vaststaat, of redelijkerwijs mag worden aangenomen, dat op basis van voornoemde criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Voor meer informatie:
Vraagt u zich af of dit arrest gevolgen heeft voor u of hebt u andere vragen over het vorenstaande? Neem dan gerust contact met mij op.

Dennis Cremer
cremer@vanzeijlbijlaartsen.nl
T:0341-420606