Nieuwe beslagsyllabus uitgekomen

22 november 2017

De Nederlandse Wet kent de mogelijkheid om voorafgaand aan een procedure conservatoir beslag te leggen. Doel van een dergelijk beslag is om te voorkomen dat verhaals- of bewijsmogelijkheden tijdens een procedure verloren gaan.

Bij het leggen van conservatoir beslag moet een verzoekschrift worden ingediend door een advocaat bij de rechtbank. De beslagsyllabus bevat eisen waaraan een verzoekschrift moet voldoen om de Voorzieningenrechter voldoende te informeren. Voldoet de verzoeker daar niet aan dan kan de Voorzieningenrechter het verzoek afwijzen.

In de nieuwe beslagsyllabus, die in augustus 2017 is uitgekomen, zijn een aantal wijzigingen aangebracht.

Europees (bank)beslag
In de beslagsyllabus wordt aandacht besteed aan de op 18 januari 2017 in werking getreden Europese Verordening (nr. 655/2014) met betrekking tot het leggen van beslag op bankrekeningen. Op basis van deze Verordening is het mogelijk om door middel van een standaardformulier de Voorzieningenrechter toestemming te vragen om beslag te mogen leggen op bankrekeningen die worden aangehouden in een Europese lidstaat. Verder voorziet de Verordening in de mogelijkheid voor het opvragen van bankrekeninginformatie in andere lidstaten.

In de beslagsyllabus staat omschreven aan welke voorwaarden het verzoekschrift moet voldoen. Zo moet de schuldeiser voldoende bewijsmateriaal verstrekken om de Voorzieningenrechter te overtuigen dat er dringend behoefte bestaat aan het bankbeslag, gelet op het reële risico dat verhaal op een later moment illusoir zal worden én dat de vordering waarschijnlijk gegrond zal worden verklaard. Dat laatste is een strenger criterium dan het vereiste, dat moet blijken van “summierlijke deugdelijkheid” van de vordering, dat wordt gehanteerd bij het verzoek om bankbeslag in Nederland te mogen leggen.

Grijs maken beslag
De mogelijkheid van het “grijs” maken van het beslag bestaat uitsluitend nog in zaken die zien op octrooirecht of kwekersrecht. Het “grijs” maken houdt in dat een debiteur die een beslaglegging verwacht en daarover wil worden gehoord dat van tevoren aan de Voorzieningenrechter kenbaar maakt. De Voorzieningenrechter is overigens niet verplicht de debiteur ook daadwerkelijk te horen.

Bewijsbeslag
Tot slot wordt ten aanzien van het bewijsbeslag nog meer dan voorheen getoetst aan de vereisten van (o.a.) subsidiariteit. Dat houdt in dat de noodzaak van het leggen van bewijsbeslag aannemelijk moet worden gemaakt. Zo zal de verzoeker nog beter moeten onderbouwen waarom hij geen andere mogelijkheden heeft om het bewijs veilig te stellen. De verzoeker zal feiten en/of omstandigheden moeten vermelden waaruit kan worden afgeleid dat zonder het bewijsbeslag bewijsmateriaal verloren zou kunnen gaan.

Voor meer informatie over de (on)mogelijkheden en details van het laten leggen van beslag staan wij u graag te woord.

Voor meer informatie:
Erik Kuper
kuper@vzba.nl
T: 0341- 420606