Nieuwe regels voor koop en dienstverlening op afstand; wat zijn de gevolgen voor u?

31 augustus 2014

Nieuwe regels voor koop en dienstverlening op afstand; wat zijn de gevolgen voor u?

Op 13 juni 2014 is nieuwe wetgeving in werking getreden voor op afstand gesloten consumentenovereenkomsten. Deze wetgeving vloeit voort uit de Europese Richtlijn Consumentenrechten 2011/83/EU (“de Richtlijn”) en is geïmplementeerd in de artikelen 6:230g tot en met 230z Burgerlijk Wetboek. Exploiteert u een webshop en/of koopt u weleens iets op internet? Onderstaand de belangrijkste veranderingen voor u op een rij.

Werkingssfeer
De Richtlijn ziet niet op iedere overeenkomst die via internet wordt afgesloten. Zo is zij alleen van toepassing op overeenkomsten die worden gesloten tussen een verkoper, die handelt in de uitoefening van zijn bedrijf, en een consument. Daarnaast is de Richtlijn niet van toepassing op overeenkomsten over sociale dienstverlening en gezondheidszorg, gokactiviteiten, reizen, financiële producten, onroerende zaken en overeenkomsten waarbij de Wet voor de totstandkoming daarvan de tussenkomst van een notaris voorschrijft.

De wetgeving geldt voor overeenkomsten die na 13 juni 2014 tot stand zijn gekomen.

Herroepingsrecht gaat van 7 naar 14 dagen
De periode waarbinnen de consument, zonder opgave van redenen, een op internet gekocht product mag retourneren is verlengd van 7 werkdagen naar 14 kalenderdagen. Dit herroepingsrecht, oftewel het recht om de koopovereenkomst te ontbinden, geldt niet voor alle producten. Onder andere zijn uitgesloten producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben, zaken die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne én waarvan de verzegeling na de levering is verbroken, audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken, alsmede kranten, tijdschriften of magazines.

De verkoper dient binnen 14 kalenderdagen na de dag van ontvangst van de herroepingsverklaring alle van de consument ontvangen betalingen te retourneren. Dat betekent niet alleen de koopsom maar ook eventueel aan de koper in rekening gebrachte verzendkosten. De consument kan eerst nakoming van deze terugbetalingsverplichting vorderen nadat de verkoper het gekochte product retour heeft ontvangen of de consument heeft aangetoond dat hij de zaken heeft teruggezonden.

De belangrijkste wijziging is dat de verkoper bij de verzending van het product een speciaal formulier meestuurt met daarin informatie over het herroepingsrecht. De Richtlijn voorziet in een modelformulier, maar de verkoper is niet verplicht dat model te hanteren. Voldoet de verkoper niet aan dit voorschrift, of voldoet het formulier niet aan de eisen, dan wordt de herroepingstermijn verlengd tot maximaal twaalf maanden. In dat geval is het de consument dus toegestaan bijna een jaar later een product alsnog retour te zenden.

Informatieplicht
Vóór het tot stand komen van de koopovereenkomst dient de verkoper de consument van voldoende informatie te voorzien, zodat de consument zich een deugdelijk beeld van de producten en de identiteit van de verkoper kan vormen. Daarnaast dient de verkoper de consument te informeren over de totale prijs van het product, de wijze van betaling en het herroepingsrecht. Dat de verkoper deze informatie aan de consument dient te verstrekken is niet nieuw. Wél is nieuw dat deze informatie snel en gemakkelijk te vinden moet zijn op de website zodat de consument het kan lezen voordat hij een bestelling gaat plaatsen. Daarnaast moet de informatie aangeboden worden op een duurzame gegevensdrager, zodat de consument de informatie eenvoudig kan printen of opslaan en hij altijd de informatie kan raadplegen nadat de bestelling is geplaatst.

Prijstransparantie
De verstrekte prijsinformatie moet transparant zijn. De verkoper kan na het tot stand komen van de overeenkomst geen aanspraak maken op niet opgegeven bijkomende kosten.

Kosten retourzending
De consument dient binnen 14 dagen na het uitbrengen van zijn herroepingsverklaring de door hem ontvangen zaken terug te zenden. De kosten van het retourneren van het product kunnen aan de consument worden opgelegd, mits de verkoper de consument hierover en over de kosten van het retourneren geïnformeerd heeft voordat de koopovereenkomst is gesloten. Zo niet, dan komen de kosten voor rekening van verkoper.

Bestelknop en (vooraf) aangevinkte vakjes
De consument is niet gebonden aan de overeenkomst als hij er onvoldoende op is gewezen dat zijn bestelling een betalingsverplichting inhoudt. Er moet een duidelijke knop zijn die niet alleen vermeld “bestelling plaatsen” maar ook “bestelling plaatsen met betalingsverplichting”.

Tot slot mogen extra’s pas worden verkocht na uitdrukkelijke toestemming van de consument. Hiermee wordt een einde gemaakt aan de vooraf aangevinkte vakjes. De consument is zonder zijn uitdrukkelijke instemming niet gebonden aan een aanvullende betaling voor een aanvullend product en/of dienst die niet de kern van de koopovereenkomst betreft.

De wetswijziging heeft de nodige gevolgen voor zowel verkoper als consument. Mocht u  willen weten of uw webshop en algemene voorwaarden voldoen aan de relevante wetgeving of wilt u algemene voorwaarden laten opstellen voor het contracteren in een digitale omgeving, neemt u dan gerust contact met ons op.

Voor meer informatie:
Erik Kuper
kuper@vanzeijlbijlaartsen.nl
T: 0341- 420606

Van Zeijl Bijl Aartsen Advocaten. Vertrouwd.