NOW 3.0; GEWIJZIGDE STEUNMAATREGELEN VOOR ONDERNEMERS

23 oktober 2020

Vanaf maart tot en met september zijn de NOW 1.0 en NOW 2.0 van kracht geweest. Ondernemers hebben met deze maatregel een deel van hun loonkosten vergoed gekregen als tenminste 20% omzetvermindering werd verwacht. Per 1 oktober 2020 geldt NOW 3.0. Om in aanmerking te komen voor de NOW 3.0 dient sprake te zijn van een omzetverlies van ten minste 20%. Vanaf 1 januari 2021 dient sprake te zijn van een omzetverlies van ten minste 30%.

Nog een verandering in de NOW 3.0 is de geleidelijke afbouw van de vergoedingspercentages. De gedachte hierachter is dat de overheid meent dat bedrijven en werknemers zich dienen aan te passen aan de huidige economische situatie. Met de NOW 3.0 komt er meer ruimte voor werkgevers om structurele maatregelingen te nemen. De beperkingen voor bedrijfseconomisch ontslag zoals bij NOW 1.0 en 2.0 zijn versoepeld.

Verlenging tijdvak

De NOW 1.0 en 2.0 golden telkens drie maanden. De NOW 2.0 is per 1 oktober jl. afgelopen. Met ingang van 10 oktober is de NOW 3.0 in werking getreden. De NOW 3.0 bestaat uit drie tijdvakken van drie maanden, vanaf 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021, waarbij vanaf 1 januari 2021 geldt dat minimaal sprake dient te zijn van een omzetverlies van 30% in plaats van 20%.

Vanaf 16 november a.s. tot 13 december a.s. kunnen – met terugwerkende kracht – aanvragen worden ingediend voor de periode 1 oktober tot en met 31 december 2020. Vanaf 15 februari 2021 tot en met 14 maart 2021 kunnen aanvragen worden ingediend voor de periode 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021 en vanaf 17 mei 2021 tot en met 30 juni 2021 kunnen aanvragen worden ingediend voor de periode 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021.

Wijzigingen ten opzichte van NOW 2.0

  • De NOW 3.0-steun over negen maanden kent een geleidelijke afbouw van vergoedingspercentages: van 80%, naar 70%, naar 60% (bij een omzetverlies van 100%).
  • Tegenover de afbouw van vergoeding, bestaat de mogelijkheid om de loonsom geleidelijk te laten dalen met 10%, 15% en 20% zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie.
  • Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in het derde tijdvak worden verlaagd naar maximaal 1x het dagloon.
  • De ‘boetekorting’ voor het aanvragen van bedrijfseconomisch ontslag van NOW 2.0 vervalt, de reguliere ontslagbescherming blijft in stand.
  • Als een werkgever een NOW 3.0 subsidie aanvraagt, is hij verplicht zich in te spannen om de met ontslag bedreigde werknemer van werk naar werk te begeleiden.

De wijze van het berekenen van het omzetverlies blijft gelijk aan de wijze in de NOW 1.0 en 2.0. 

Voor meer informatie over de voornoemde wijzigingen en voorwaarden kunt u contact opnemen met ons kantoor. Tevens kunnen wij u adviseren bij het indienen van de NOW- aanvraag of dit voor u uit handen nemen.

Voor meer informatie:
Luciënne ter Haar
terhaar@vanzeijlbijlaartsen.nl
T: 0341-420606