Ongeval tijdens bedrijfsuitje

21 mei 2013

ONGEVAL TIJDENS BEDRIJFSUITJE

Shanna van der Linden

Tijdens het jaarlijkse bedrijfsuitje wordt deelgenomen aan een tocht over de rivier de Maas met een speedboot. Op enig moment komt de speedboot met daarop 10 werknemers met een grote klap tegen een hoge golf tot stilstand. Meerdere werknemers vallen om, of tegen elkaar en/of de rugleuningen. Eén van de werknemers verliest daarbij enkele seconden het bewustzijn. Na het ongeval ervaart zij onder andere pijnklachten en beperkingen aan de nek, rug en linkerarm. Zij houdt de werk-gever aansprakelijk voor de schade die zij hierdoor lijdt.

Een werkgever is aansprakelijk voor schade die een werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt. Dit is niet het geval indien de werkgever aantoont dat hij heeft voldaan aan de op hem rustende zorgplicht, dan wel het ongeval het gevolg is van opzet of roekeloosheid van de werknemer (artikel 7:658 BW). De vraag is of deze regel ook van toepassing is indien de werk-nemer een ongeval overkomt tijdens een bedrijfsuitje.

De kantonrechter te Utrecht komt tot het oordeel dat de werk-gever aansprakelijk is voor de schade van de werknemer als gevolg van het ongeval met de speedboot. Van belang hierbij is of de activiteiten op de personeelsdag zijn aan te merken als door de werknemer verrichte werkzaamheden. In de rechtspraak wordt dit criterium ruim toegepast.In casu was sprake van een jaarlijks terugkerende activiteit.

Het doel van de dag was het versterken van de onderlinge band en de teamspirit tussen de werknemers en diende daarmee het bedrijfsbelang. De werkgever ging er daarbij vanuit dat haar werknemers deelnamen aan de dag. De werknemers hoefden zich niet op te geven. De werkgever heeft daarbij bewust gekozen voor een risicovolle speedboottocht.

Daarbij heeft de werkgever niet voldaan aan de op haar rustende zorgplicht, aldus de kantonrechter. De getroffen veiligheids-voorzieningen waren onvoldoende om de werknemers afdoende te beschermen. De werkgever had er op moeten toezien dat op een ander, rustigere manier, gevaren werd.

Ook bij een georganiseerde activiteit in het weekend, die niet op de werkvloer plaatsvindt en die op het eerste gezicht geen verband houdt met de dagelijkse werkzaamheden, kan er daarom een zorgplicht op de werkgever rusten. Het kan dan ook raadzaam zijn een minder gevaarlijke activiteit te plannen, en indien dit is vereist maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken om ongevallen, en daarmee schade te voorkomen.

Voor meer informatie:

Shanna van der Linden

vanderlinden@vanzeijlbijlaartsen.nl

T: 0341-420606