Aansprakelijkheid
en letselschade

Heeft u schade geleden? Wordt u of uw bedrijf geconfronteerd met een claim, waarvoor u niet verzekerd bent? De advocaten die binnen het praktijkgebied Aansprakelijkheid en Letselschade werkzaam zijn, houden zich bezig met het instellen en afwenden van claims en het adviseren daarover. Het vaststellen van de omvang van de schade en het verhalen daarvan is niet altijd eenvoudig. Zo ook de vraag naar de aansprakelijkheid.

Bij letselschade kan worden gedacht aan lichamelijke of psychische schade als gevolg van een ongeval op het werk of in het verkeer, een beroepsziekte (asbest/RSI, burn-out), een medische fout of bijvoorbeeld een gebrekkig product. De binnen ons kantoor gespecialiseerde letselschadeadvocaat kan behulpzaam zijn bij het vaststellen van de schade en het verhaal daarvan op de aansprakelijke personen. Verder staan onze advocaten slachtoffers van misdrijven bij in het strafproces, teneinde hun schade op de verantwoordelijke personen te verhalen.

Shanna van der Linden

Meer weten?
Wij helpen u graag verder

Actualiteiten

27 november 2019

RECHTER EIST MEER INFORMATIE IN CONSUMENTENZAKEN

Rechters hebben op grond van Europese regelgeving de taak om in consumentenzaken waarin professionele partijen, zoals zorgverzekeraars of incassobureaus, geld vorderen ambtshalve te toetsen of in de overeenkomsten geen oneerlijke bedingen voorkomen. De ambtshalve toetsing is geen bevoegdheid, maar een verplichting van de rechter. Die verplichting tot toetsing strekt zich ook uit tot verstekzaken (waar de consument niet in rechte verschijnt en dus geen verweer voert), zo blijkt uit jurisprudentie van het Hof van Justitie. Op dit moment bevatten dagvaardingen in deze zaken vaak onvoldoende informatie om dit goed te kunnen beoordelen, met als gevolg dat door middel van een tussenvonnis regelmatig nadere informatie bij de eisende partij werd opgevraagd. Terwijl de rechterlijke macht al genoeg te kampen heeft werkachterstanden. Om dit te ondervangen heeft de Raad voor de Rechtspraak

Procespraktijk, Algemeen civiel recht

Waar wij het
verschil maken

Vennootschaps- en ondernemingsrecht

Binnen het Vennootschaps- en Ondernemingsrecht adviseren onze advocaten over allerlei vennootschapsrechtelijke en ondernemingsrechtelijke vraagstukken.

Insolventierecht

Op het terrein van het Insolventierecht adviseren onze advocaten bedrijven in moeilijkheden en houden zij zich bezig met faillissementen, surséance van betaling, schuldsaneringsregelingen, zekerheidsrechten (pand en hypotheek) en de incasso van vorderingen.

Arbeidsrecht

De praktijk van het Arbeidsrecht bestrijkt alle juridische aspecten van de verhouding tussen werkgever en werknemer.

Aansprakelijkheid en letselschade

Heeft u schade geleden? Wordt u of uw bedrijf geconfronteerd met een claim, waarvoor u niet verzekerd bent? De advocaten die binnen het praktijkgebied Aansprakelijkheid en Letselschade werkzaam zijn, houden zich bezig met het instellen en afwenden van claims en het adviseren daarover.

Personen- en familierecht

Binnen het Personen- en Familierecht houden onze advocaten zich bezig met echtscheiding, partner- en kinderalimentatie, omgangsregelingen, huwelijksvoorwaarden, de verdeling van huwelijksgoederengemeenschap en de toepassing van verrekenbedingen in huwelijkse voorwaarden, het erfrecht, financiële planning, adoptie, naamswijziging en psychiatrisch recht.

Procespraktijk

Naast goede en snelle advisering blijft het voeren van procedures een belangrijk onderdeel van de praktijk. Allereerst omdat het voeren van procedures onlosmakelijk met de advocatuur verbonden is en van oudsher de “core business” vormt, maar vooral ook omdat proceservaring een vereiste is voor een goede advisering.

Algemeen civiel recht

Onze advocaten behandelen zaken op alle terreinen van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, het algemene overeenkomstenrecht (nakoming, dwaling, bedrog etc.), de koop en levering van zaken, het eigendomsrecht en andere zakelijke rechten, het burenrecht, onrechtmatig handelen en het verzekeringsrecht.

Vastgoed

Binnen dit rechtsgebied houden de advocaten zich onder andere bezig met het adviseren over de (ver)koop en (ver)huur van woon- en bedrijfsruimte en andere onroerende zaken, het opstellen van koop- en huurovereenkomsten, de incasso van huurpenningen, ontruimingen, wijziging van huurprijzen.

Strafrecht

Enkele advocaten binnen ons kantoor houden zich bezig met de behandeling van strafzaken. Het gaat daarbij niet alleen om mensen die worden verdacht van strafbare feiten maar ook om mensen die daarvan slachtoffer zijn geworden.