Algemeen bestuursrecht en omgevingsrecht

Het bestuursrecht beheerst de relatie tussen overheid en burger. Centraal staan besluiten van de overheid. Het kan bijvoorbeeld gaan om vergunningen of juist om handhavingsbesluiten, zoals een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete.

Binnen het bestuursrecht neemt het omgevingsrecht een eigen positie in. Het omgevingsrecht bevat regels die te maken hebben met de fysieke leefomgeving. Denk aan milieurecht, maar ook aan ruimtelijke ordening.

Het omgevingsrecht is een dynamisch rechtsgebied dat aan de vooravond staat van systematische veranderingen op het gebied van wet- en regelgeving, die ook hun uitwerking zullen hebben op de uitvoeringspraktijk. Als ondernemer (of als particulier) kunt u zich geconfronteerd zien met op u van toepassing zijnde regelgeving in de vorm van veranderende vergunningplichten of andere algemene regels waaraan u moet voldoen.

De advocaten van Van Zeijl Bijl Aartsen Advocaten beschikken over gedegen kennis van het algemene bestuursrecht en van zowel het huidige als het toekomstige omgevingsrecht. Wij staan u zowel in de advies- als in de procespraktijk bij.

U kunt bij ons terecht voor vragen over onder andere:

  • Bestemmingsplannen
  • Omgevingsvergunningen
  • Last onder dwangsom of bestuursdwang
  • Bestuurlijke boetes
  • Omgevingswet
  • Principeverzoeken
  • Alcoholwet
  • Wet Open Overheid
  • Awb en bestuursprocesrecht

Dennis Cremer

Actualiteiten

22 februari 2024

PROCESBEKWAAMHEID MINDERJARIGEN

Minderjarigen hebben in beginsel geen mogelijkheid om zelf een juridische procedure bij de rechter te starten. Zij zijn volgens de wet onbekwaam om dit zelf te doen, tenzij de wet anders bepaald. De regel van procesbekwaamheid in artikel 1:245 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek (BW) strekt ter bescherming van de minderjarige tegen onberaden procederen. Er zijn een aantal uitzonderingen in de wet opgenomen. Minderjarigen hebben vanaf 16 jaar bijvoorbeeld wel de mogelijkheid om te procederen over arbeidsovereenkomsten of geneeskundige behandelingsovereenkomsten. In andere gevallen zal de minderjarige zich moeten laten vertegenwoordigen door zijn wettelijk vertegenwoordigers, meestal de gezaghebbende ouder(s). Wanneer een minderjarige een substantieel conflict heeft met degene die het gezag over hem uitoefent dan kan de rechter op grond van artikel 1:250 BW een bijzonder curator benoemen die de

Personen- en familierecht

Waar wij het
verschil maken

Fusies en overnames

Binnen het ondernemingsrecht hebben wij ruime ervaring en zijn wij gespecialiseerd in de transactiepraktijk, de M&A praktijk in het bijzonder.

Insolventierecht

Op het terrein van het Insolventierecht adviseren onze advocaten bedrijven in moeilijkheden en houden zij zich bezig met faillissementen, surséance van betaling, schuldsaneringsregelingen, zekerheidsrechten (pand en hypotheek) en de incasso van vorderingen.

Vennootschaps- en ondernemingsrecht

Binnen het Vennootschaps- en Ondernemingsrecht adviseren onze advocaten over allerlei vennootschapsrechtelijke en ondernemingsrechtelijke vraagstukken.

Algemeen bestuursrecht en omgevingsrecht

Het bestuursrecht beheerst de relatie tussen overheid en burger. Centraal staan besluiten van de overheid. Het kan bijvoorbeeld gaan om vergunningen of juist om handhavingsbesluiten, zoals een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete.

Arbeidsrecht

De praktijk van het Arbeidsrecht bestrijkt alle juridische aspecten van de verhouding tussen werkgever en werknemer.

Aansprakelijkheid

Heeft u schade geleden? Wordt u of uw bedrijf geconfronteerd met een claim, waarvoor u niet verzekerd bent? De advocaten die binnen het praktijkgebied Aansprakelijkheid werkzaam zijn, houden zich bezig met het instellen en afwenden van claims en het adviseren daarover.

Personen- en familierecht

Binnen het Personen- en Familierecht houden onze advocaten zich bezig met echtscheiding, partner- en kinderalimentatie, omgangsregelingen, huwelijksvoorwaarden, de verdeling van huwelijksgoederengemeenschap en de toepassing van verrekenbedingen in huwelijkse voorwaarden, het erfrecht, financiële planning, adoptie, naamswijziging en psychiatrisch recht.

Procespraktijk

Naast goede en snelle advisering blijft het voeren van procedures een belangrijk onderdeel van de praktijk. Allereerst omdat het voeren van procedures onlosmakelijk met de advocatuur verbonden is en van oudsher de “core business” vormt, maar vooral ook omdat proceservaring een vereiste is voor een goede advisering.

Algemeen civiel recht

Onze advocaten behandelen zaken op alle terreinen van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, het algemene overeenkomstenrecht (nakoming, dwaling, bedrog etc.), de koop en levering van zaken, het eigendomsrecht en andere zakelijke rechten, het burenrecht, onrechtmatig handelen en het verzekeringsrecht.

Vastgoed

Binnen dit rechtsgebied houden de advocaten zich onder andere bezig met het adviseren over de (ver)koop en (ver)huur van woon- en bedrijfsruimte en andere onroerende zaken, het opstellen van koop- en huurovereenkomsten, de incasso van huurpenningen, ontruimingen, wijziging van huurprijzen.