Arbeidsrecht

De praktijk van het Arbeidsrecht bestrijkt alle juridische aspecten van de verhouding tussen werkgever en werknemer.

Zo houden wij ons bezig met het opstellen en het beoordelen van arbeidsovereenkomsten, het voeren van onderhandelingen in procedures over afvloeiingsregelingen, individuele en collectieve ontslagen, schorsingen, de begeleiding van reorganisaties inclusief het opstellen van een sociaal plan, werknemersconcurrentie en kwesties van medezeggenschap.

Ook op het terrein van het ambtenarenrecht, de specifieke regelgeving met betrekking tot de arbeidsrelatie met een overheidsinstantie, treden wij regelmatig als advocaat op.

Frans Aartsen

Shanna van der Linden

Lucienne S. ter Haar

Hasan Kaya

Meer weten?
Wij helpen u graag verder

Actualiteiten

24 mei 2018

Is een ontslagvergoeding dat is ingebracht in een stamrecht BV een verknocht goed? En is de aanspraak op de periodieke uitkeringen jegens deze stamrecht BV een verknocht goed?

Vaste rechtspraak Volgens vaste rechtspraak hangt het antwoord op de vragen of een goed op de voet van artikel 1: 94 lid 3 BW op enigerlei bijzondere wijze aan een der echtgenoten is verknocht en, zo ja, in hoeverre die verknochtheid zich ertegen verzet dat het goed in de gemeenschap valt, af van de aard van dat goed, zoals deze aard mede door de maatschappelijke opvattingen wordt bepaald. Praktijk Ingeval de werkgever een aan de betrokken echtgenoot toegekende, tot vervanging van toekomstig gederfd loon bestemde ontslagvergoeding als koopsom voor een stamrechtverzekering onder een verzekeringsmaatschappij heeft gestort, moet bij de beantwoording van de vraag of de uit de stamrechtverzekering voortvloeiende aanspraken in de huwelijksgemeenschap vallen, onderscheid worden gemaakt tussen aanspraken die zien op de periode vóór en aanspraken die zien op

Personen- en familierecht

Waar wij het
verschil maken

Vennootschaps- en ondernemingsrecht

Binnen het Vennootschaps- en Ondernemingsrecht adviseren onze advocaten over allerlei vennootschapsrechtelijke en ondernemingsrechtelijke vraagstukken.

Insolventierecht

Op het terrein van het Insolventierecht adviseren onze advocaten bedrijven in moeilijkheden en houden zij zich bezig met faillissementen, surséance van betaling, schuldsaneringsregelingen, zekerheidsrechten (pand en hypotheek) en de incasso van vorderingen.

Arbeidsrecht

De praktijk van het Arbeidsrecht bestrijkt alle juridische aspecten van de verhouding tussen werkgever en werknemer.

Aansprakelijkheid en letselschade

Heeft u schade geleden? Wordt u of uw bedrijf geconfronteerd met een claim, waarvoor u niet verzekerd bent? De advocaten die binnen het praktijkgebied Aansprakelijkheid en Letselschade werkzaam zijn, houden zich bezig met het instellen en afwenden van claims en het adviseren daarover.

Personen- en familierecht

Binnen het Personen- en Familierecht houden onze advocaten zich bezig met echtscheiding, partner- en kinderalimentatie, omgangsregelingen, huwelijksvoorwaarden, de verdeling van huwelijksgoederengemeenschap en de toepassing van verrekenbedingen in huwelijkse voorwaarden, het erfrecht, financiële planning, adoptie, naamswijziging en psychiatrisch recht.

Procespraktijk

Naast goede en snelle advisering blijft het voeren van procedures een belangrijk onderdeel van de praktijk. Allereerst omdat het voeren van procedures onlosmakelijk met de advocatuur verbonden is en van oudsher de “core business” vormt, maar vooral ook omdat proceservaring een vereiste is voor een goede advisering.

Algemeen civiel recht

Onze advocaten behandelen zaken op alle terreinen van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, het algemene overeenkomstenrecht (nakoming, dwaling, bedrog etc.), de koop en levering van zaken, het eigendomsrecht en andere zakelijke rechten, het burenrecht, onrechtmatig handelen en het verzekeringsrecht.

Vastgoed

Binnen dit rechtsgebied houden de advocaten zich onder andere bezig met het adviseren over de (ver)koop en (ver)huur van woon- en bedrijfsruimte en andere onroerende zaken, het opstellen van koop- en huurovereenkomsten, de incasso van huurpenningen, ontruimingen, wijziging van huurprijzen.

Strafrecht

Enkele advocaten binnen ons kantoor houden zich bezig met de behandeling van strafzaken. Het gaat daarbij niet alleen om mensen die worden verdacht van strafbare feiten maar ook om mensen die daarvan slachtoffer zijn geworden.