Vennootschaps-
en ondernemingsrecht

Binnen het Vennootschaps- en Ondernemingsrecht adviseren onze advocaten over allerlei vennootschapsrechtelijke en ondernemingsrechtelijke vraagstukken en zijn zij onder meer betrokken bij het opstellen en beoordelen van commerciële contracten, fusies en overnames, besluitvorming binnen de rechtspersoon, aandeelhoudersgeschillen, aansprakelijkheid van bestuurders, bedrijfsruimte, intellectuele eigendomsrechten (auteurs-, merken- en handelsnaamrecht) en allerlei andere in het handelsverkeer voorkomende situaties.

Kees Bijl

Frans Aartsen

Erik Kuper

Hasan Kaya

Meer weten?
Wij helpen u graag verder

Actualiteiten

13 december 2018

UPDATE VAN DE WET HERZIENING PARTNERALIMENTATIE

Het wetsvoorstel herziening partneralimentatie (van VVD, D66 en PvdA) is ingediend in juni 2015. Na een tweede nota van wijziging van 11 juni 2018 is het belangrijkste onderdeel van het wetsvoorstel, de verkorting van de duur van partneralimentatie, in stand gebleven. In de kern komt de voorgestelde regeling nu neer op een verlaging van de maximale termijn waarover partneralimentatie verschuldigd is, van twaalf naar vijf jaar. De grondslag van voortdurende solidariteit (lotsverbondenheid) voor de partneralimentatie blijft ongewijzigd, evenals de huidige berekeningssystematiek. De initiatiefnemers vinden dat hun wetsvoorstel past binnen onze huidige maatschappelijke opvattingen. In de Tweede Kamer lijkt er inmiddels een meerderheid te zijn voor het initiatiefwetsvoorstel. De beoogde nieuwe wetgeving, na de derde nota van wijziging ingediend op 1 oktober 2018, zal van toepassing zijn op echtscheidingen die na

Waar wij het
verschil maken

Vennootschaps- en ondernemingsrecht

Binnen het Vennootschaps- en Ondernemingsrecht adviseren onze advocaten over allerlei vennootschapsrechtelijke en ondernemingsrechtelijke vraagstukken.

Insolventierecht

Op het terrein van het Insolventierecht adviseren onze advocaten bedrijven in moeilijkheden en houden zij zich bezig met faillissementen, surséance van betaling, schuldsaneringsregelingen, zekerheidsrechten (pand en hypotheek) en de incasso van vorderingen.

Arbeidsrecht

De praktijk van het Arbeidsrecht bestrijkt alle juridische aspecten van de verhouding tussen werkgever en werknemer.

Aansprakelijkheid en letselschade

Heeft u schade geleden? Wordt u of uw bedrijf geconfronteerd met een claim, waarvoor u niet verzekerd bent? De advocaten die binnen het praktijkgebied Aansprakelijkheid en Letselschade werkzaam zijn, houden zich bezig met het instellen en afwenden van claims en het adviseren daarover.

Personen- en familierecht

Binnen het Personen- en Familierecht houden onze advocaten zich bezig met echtscheiding, partner- en kinderalimentatie, omgangsregelingen, huwelijksvoorwaarden, de verdeling van huwelijksgoederengemeenschap en de toepassing van verrekenbedingen in huwelijkse voorwaarden, het erfrecht, financiële planning, adoptie, naamswijziging en psychiatrisch recht.

Procespraktijk

Naast goede en snelle advisering blijft het voeren van procedures een belangrijk onderdeel van de praktijk. Allereerst omdat het voeren van procedures onlosmakelijk met de advocatuur verbonden is en van oudsher de “core business” vormt, maar vooral ook omdat proceservaring een vereiste is voor een goede advisering.

Algemeen civiel recht

Onze advocaten behandelen zaken op alle terreinen van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, het algemene overeenkomstenrecht (nakoming, dwaling, bedrog etc.), de koop en levering van zaken, het eigendomsrecht en andere zakelijke rechten, het burenrecht, onrechtmatig handelen en het verzekeringsrecht.

Vastgoed

Binnen dit rechtsgebied houden de advocaten zich onder andere bezig met het adviseren over de (ver)koop en (ver)huur van woon- en bedrijfsruimte en andere onroerende zaken, het opstellen van koop- en huurovereenkomsten, de incasso van huurpenningen, ontruimingen, wijziging van huurprijzen.

Strafrecht

Enkele advocaten binnen ons kantoor houden zich bezig met de behandeling van strafzaken. Het gaat daarbij niet alleen om mensen die worden verdacht van strafbare feiten maar ook om mensen die daarvan slachtoffer zijn geworden.