RECHT OP SCHADEVERGOEDING ONDER AVG

28 juni 2023

Eerder schreef ik dit artikel over vraag bij welke rechter een verzoek kan worden ingediend wanneer er sprake is van een schending van de AVG en men aanspraak wil maken op een schadevergoeding.  

Op grond van artikel 82 AVG heeft een ieder die schade lijdt als gevolg van een inbreuk op de AVG recht op vergoeding van de als gevolg daarvan geleden schade.

De afgelopen tijd is veel te doen over de vraag of de enkele schending van de AVG recht geeft op een (standaard)schadevergoeding. Onlangs heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (“HvJEU”) in een arrest nader uitgelegd hoe artikel 82 AVG moet worden toegepast. Kort gezegd oordeelde het HvJEU dat:

  • de enkele schending van de AVG geen recht geeft op toekenning van een schadevergoeding;
  • het begrip “schade” ruim moet worden uitgelegd en zowel materiële als immateriële schade omvat;
  • een ruime uitleg van het begrip “schade” niet betekent dat een persoon die wordt getroffen door een inbreuk op de AVG niet hoeft te bewijzen dat die gevolgen schade opleveren. Anders gezegd: de bewijslast van de schade en het causaal verband tussen de schending en de geleden schade rust nog steeds op de persoon die de schadevergoeding vordert.
  • er geen minimumdrempel geldt (lees: schending moet ernstig genoeg zijn) om aanspraak te kunnen maken op vergoeding van immateriële schade.

Voor meer informatie
Wilt u meer weten of wordt u geconfronteerd met een schadeclaim onder de AVG? Neem dan gerust contact op.

Erik Kuper
kuper@vanzeijlbijlaartsen.nl
T: 0341- 420606