Recht op vergoeding bij echtscheiding als de erfenis of schenking is uitgegeven

9 november 2015

Indien er een erfenis of schenking wordt ontvangen en daarop is een uitsluitingsclausule van toepassing, dan valt dit verkregen vermogen in beginsel niet in enige gemeenschap van goederen. Het wordt daardoor privévermogen. Maar bestaat er ook een vergoedingsrecht op de gemeenschap indien dit vermogen tijdens het huwelijk is uitgegeven?

Hoofdregel
In geval er onder uitsluitingsclausule een nalatenschap of schenking is ontvangen op een gezamenlijke rekening en er wordt niet aangetoond dat het geld aan privévermogen van de erfgenaam ten goede is gekomen, dan heeft deze erfgenaam een vergoedingsrecht op de gemeenschap. Er is in beginsel sprake van een vergoedingsrecht ongeacht de aard van de bestedingen, ongeacht of partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat een vergoedingsrecht ontstaat en ongeacht wat er nog over is van de ontvangen gelden. Dit geldt als hoofdregel. De erflater (of schenker) heeft immers ten doel gehad het vermogen bij echtscheiding te beschermen. Er is echter een uitzondering op deze hoofdregel.

Uitzondering
Indien er bijzondere feiten en omstandigheden worden gesteld waaruit zou moeten volgen dat de gedane uitgaven afgezet tegen de gebruikelijke kosten van de huishouding een dermate uitzonderlijk karakter hadden, dan kan van de hiervoor beschreven hoofdregel worden afgeweken. Anders geformuleerd: er moet worden aangetoond dat tijdens het huwelijk extra uitgaven zijn gedaan, die de echtgenoten niet zouden hebben gedaan als zij het onder uitsluitingsclausule verkregen geld uit de nalatenschap niet zouden hebben ontvangen. In dat geval kan betoogd worden: “op=op”. Het zal in de praktijk lastig zijn deze omstandigheden aannemelijk te maken.

Advies
De praktijk leert dat echtgenoten zich over het algemeen niet bewust zijn van de werking van een uitsluitings-clausule en de gevolgen ervan. Doorgaans wordt er pas aan gedacht in geval van echtscheiding. Het risico bestaat dat een vergoedingsrecht ontstaat als niet kan worden bewezen dat de uitgaven een uitzonderlijk karakter hadden. De echtgenoten doen er dus goed aan een degelijke administratie te voeren om discussies bij echtscheiding te voorkomen. In ieder geval is het raadzaam om in zo’n situatie advies in te winnen bij een van onze familierechtspecialisten.

Voor meer informatie:
Charlotte Gazendam
gazendam@vanzeijlbijlaartsen.nl
T. 0341-420606
Van Zeijl Bijl Aartsen Advocaten. Vertrouwd.