REGELING COMPENSATIE TRANSITIEVERGOEDING GEPUBLICEERD

18 maart 2019

De regeling compensatie transitievergoeding is op 26 februari jl.  gepubliceerd. Deze regeling is een uitwerking van de wet compensatie transitievergoeding. Op grond van deze wet en regeling kunnen werkgevers vanaf 1 april 2020 een compensatie krijgen voor de door hen betaalde transitievergoedingen als zij werknemers die langer dan 104 weken ziek zijn geweest hebben ontslagen. De compensatieregeling geldt alleen voor werknemers die vanaf 1 juli 2015 (datum inwerkingtreding WWZ) zijn ontslagen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

Indien de werkgever een compensatie voor de betaalde transitievergoeding wil dan dient hij dit binnen zes maanden na de dag waarop de volledige transitievergoeding aan de werknemer is betaald aan te vragen bij het UWV. Indien de transitievergoeding destijds in termijnen is betaald dan gaat de termijn van zes maanden in na de laatste termijnbetaling. Deze termijn is een vervaltermijn. Als dus niet binnen die termijn een aanvraag is gedaan, dan wordt de compensatie afgewezen.

Echter, de termijn van zes maanden geldt niet indien de aanvraag vóór 1 oktober 2020 is ingediend en de volledige vergoeding vóór 1 oktober 2020 aan de werknemer is betaald. Door deze uitzondering komen de transitievergoedingen die vanaf 1 juli 2015  aan langdurig zieke werknemers zijn betaald dus ook nog voor compensatie in aanmerking.

Het UWV zal op aanvragen van na 1 april 2020 binnen acht weken een beslissing nemen. Voor de ‘oude’ gevallen heeft het UWV een beslistermijn van zes maanden. Tegen de beslissingen van het UWV staat bezwaar en beroep open.

Werkgevers die gebruik willen maken van de compensatieregeling wordt geadviseerd om alle gegevens die zien op het einde van het dienstverband en de reden daarvan, evenals de berekeningen en de betaling van de transitievergoeding goed te bewaren. Deze gegevens zijn nodig bij de aanvraag van de compensatie.

Voor advies en/of vragen over de benodigde gegevens voor het aanvragen van compensatie of eventueel bezwaar of beroep tegen een beslissing van het UWV, neem dan gerust contact op met ons kantoor.

Voor meer informatie:
Lucienne ter Haar
terhaar@vanzeijlbijlaartsen.nl
T: 0341-420606