REMINDER DEPONEREN JAARREKENING 2017

17 december 2018

Al eerder besteedden wij aandacht aan het feit dat de termijn voor het deponeren van de jaarrekening is verkort. Voorheen diende de jaarrekening uiterlijk binnen dertien maanden na afloop van het boekjaar te worden gedeponeerd. Sinds enkele jaren dient de jaarrekening uiterlijk binnen twaalf maanden na afloop van het boekjaar te worden gedeponeerd (artikel 2:394 lid 3 BW).

De jaarrekening over 2017 dient dus uiterlijk op 31 december a.s. te worden gedeponeerd.

Let wel dat deze termijn niet geldt voor rechtspersonen waarvan alle aandeelhouders ook tevens het bestuur vormen. In dat geval dient de jaarrekening uiterlijk binnen tien maanden en acht dagen na afloop van het boekjaar te worden gedeponeerd (artikel 2:210 lid 5 jo. 394 lid 1 BW). Deze termijn is op 8 november jl. reeds verstreken.

Het niet tijdig deponeren van een jaarrekening kan verstrekkende gevolgen hebben. Artikel 2:248 BW bepaalt dat in geval van faillissement er sprake is van onbehoorlijk bestuur en dat dit onbehoorlijk bestuur wordt vermoed een belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn. De sanctie is dat iedere bestuurder hoofdelijk aansprakelijk is voor het volledige faillissementstekort.

Voor meer informatie:
Erik Kuper
kuper@vanzeijlbijlaartsen.nl
T: 0341- 420606