Special Arbeidsrecht: De wijzigingen met betrekking tot het proeftijdbeding en concurrentiebeding

31 mei 2014

Momenteel wordt het wetsvoorstel behandeld in de Eerste Kamer. Beoogd wordt om de eerste wijzigingen reeds op 1 juli 2014 in werking te laten treden. Omdat het wetsvoorstel nog in behandeling is, kunnen er wellicht nog wijzigingen worden aangenomen. Uiteraard zullen wij u daarover dan informeren.

De wijzigingen met betrekking tot het proeftijdbeding en concurrentiebeding

Een werkgever heeft de mogelijkheid om in een arbeidsovereenkomst zowel een proeftijdbeding als een concurrentiebeding overeen te komen. De praktijk laat zien dat deze twee bedingen veelvuldig gebruikt worden. Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid zal de bevoegdheid om gebruik te maken van deze bedingen aanzienlijk worden beperkt. De beperkingen vindt u hieronder nader beschreven. 

Huidig recht
Het huidige artikel 7:652 BW staat het toe een proeftijdbeding overeen te komen voor zowel arbeidsovereenkomsten voor bepaalde als onbepaalde tijd. Voor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, aangegaan voor korter dan twee jaren, geldt dat enkel een proeftijd van ten hoogste één maand kan worden overeengekomen. Bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd, aangegaan voor twee jaren of langer, kan een proeftijd van ten hoogste twee maanden worden overeengekomen.

Ten aanzien van het concurrentiebeding bepaalt het huidige artikel 7:653 BW dat het mogelijk is een dergelijk beding zowel in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde als onbepaalde tijd overeen te komen. Het concurrentiebeding moet dan schriftelijk worden overeengekomen met een meerderjarige werknemer.

Wijzigingen
Het kabinet is voornemens artikel 7:652 BW in die zin te wijzigen dat het op straffe van nietigheid verboden is een proeftijdbeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van ten hoogste zes maanden overeen te komen. Met deze beperking beoogt het kabinet de onzekere positie die de flexibele werknemer toch al heeft enigszins te verbeteren. Wordt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangegaan voor langer dan zes maanden, dan blijven de oude regels met betrekking tot de proeftijd van toepassing.

Voorts is het onder de nieuwe Wet Werk en Zekerheid verboden een concurrentiebeding overeen te komen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Ook hier is de gedachte dat flexibele werknemers al voldoende nadeel ondervinden van hun onzekere rechtspositie, zodat het kabinet het niet wenselijk acht om ook nog een beperking toe te laten om na het aflopen van hun tijdelijke arbeidsovereenkomst elders een arbeidsovereenkomst aan te gaan in dezelfde branche. Hierop bestaat evenwel een uitzondering indien blijkt dat het concurrentiebeding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. In de arbeidsovereenkomst dient dan schriftelijk te worden gemotiveerd welke belangen zo zwaarwichtig zijn en waarom hiervoor een concurrentiebeding is vereist. Zonder een dergelijke nadere motivering in de arbeidsovereenkomst is het concurrentiebeding nietig.

Overgangsrecht
De wijzigingen treden met ingang van 1 juli 2014 in werking. Alle arbeidsovereenkomsten aangegaan vóór deze datum vallen onder het oude regime. Alle arbeidsovereenkomsten aangegaan op of ná 1 juli 2014 dienen te voldoen aan de nieuwe regelgeving. U dient nieuwe arbeidsovereenkomsten per 1 juli 2014 dus in overeenstemming met de nieuwe wetgeving aan te passen.

Voor meer informatie:
Willemijn Timmer
w.timmer@vanzeijlbijlaarsten.nl
T: 0341- 420606

Van Zeijl Bijl Aartsen Advocaten. Vertrouwd.