Special Arbeidsrecht: Wijziging van de Ketenregeling

31 mei 2014

Momenteel wordt het wetsvoorstel behandeld in de Eerste Kamer. Beoogd wordt om de eerste wijzigingen reeds op 1 juli 2014 in werking te laten treden. Omdat het wetsvoorstel nog in behandeling is, kunnen er wellicht nog wijzigingen worden aangenomen. Uiteraard zullen wij u daarover dan informeren.

Wijziging van de ketenregeling

De ketenregeling van artikel 7:668a BW wordt met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid gewijzigd. De ketenregeling houdt in dat elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd op een zeker moment overgaan in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Het herhaaldelijk tijdelijk uit elkaar gaan om vervolgens weer een nieuwe keten van tijdelijke arbeidsovereenkomsten aan te gaan wordt door de wijziging vrijwel aan banden gelegd. De flexibiliteit voor de werkgever van de huidige ketenregeling wordt hierdoor aanzienlijk beperkt.

Huidig recht
In de huidige ketenregeling van artikel 7:668a BW wordt bepaald dat drie opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kunnen worden afgesloten in een periode van maximaal 36 maanden zonder dat er van rechtswege een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Er is sprake van opvolgende arbeidsovereenkomsten indien zij met tussenpozen van ten hoogste drie maanden achtereenvolgens worden afgesloten. Bij het afsluiten van de vierde opvolgende arbeidsovereenkomst of na verloop van de maximale termijn van 36 maanden, de tussenpozen hierbij inbegrepen, ontstaat wel een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Indien er meer dan drie maanden tussen de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd zitten, begint de keten opnieuw.

Wijziging
Volgens de overheid biedt de huidige ketenregeling de werkgevers te veel mogelijkheden om werknemers structureel en langdurig in te schakelen op basis van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. De overheid probeert door middel van navolgende wijziging te bewerkstelligen dat werknemers eerder een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd krijgen.

De maximumtermijn van de nieuwe ketenregeling wordt teruggebracht van 36 maanden naar 24 maanden en de tijd waarbinnen de arbeidsovereenkomsten opeenvolgend kunnen worden aangegaan, wordt verlengd van drie naar zes maanden. Anders geformuleerd: na inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid ontstaat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd als in een reeks van elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten de maximale termijn van 24 maanden wordt overschreden of bij meer dan drie opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, die elkaar met een periode van minder dan zes maanden
zijn opgevolgd.

Bij CAO kan van de maximale duur van de wettelijke ketenregeling worden afgeweken. De huidige mogelijkheden om bij CAO af te wijken worden door de wetswijziging wel beperkt. Afwijking van de wettelijke regeling bij CAO is alleen nog mogelijk voor uitzendovereenkomsten en indien het werken met tijdelijke contracten gelet op de aard van het werk noodzakelijk is. Bij CAO kan het maximaal aantal arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd niet meer onbeperkt worden uitgebreid maar tot slechts zes arbeidsovereenkomsten in een maximale periode van 48 maanden.

De nieuwe ketenregeling geldt niet voor arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan met werknemers die jonger dan 18 jaar zijn en voor minder dan 12 uur per week werken.

Overgangsrecht
Het kabinet was voornemens om de wijzing per 1 juli 2014 in werking te laten treden. Bij de behandeling in de Tweede Kamer is echter besloten de inwerkingtreding te verschuiven naar  1 juli 2015.

De wetswijziging zal dus gelden vanaf 1 juli 2015 en is direct van toepassing op arbeidsovereenkomsten die op of na 1 juli 2015 worden gesloten. De nieuwe ketenregeling is tevens van toepassing op alle voortzettingen van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd vanaf 1 juli 2015. Indien een opvolgende arbeidsovereenkomst ná 1 juli 2015 maar binnen zes maanden wordt afgesloten ten opzichte van de vorige arbeidsovereenkomst dan telt deze arbeidsovereenkomst mee in de keten. Als op of na 1 juli 2015 een derde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt aangegaan zonder dat een opvolgingstermijn van meer dan 6 maanden in acht is genomen, ontstaat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Hoewel de wijziging met betrekking tot de ketenregeling “pas” op 1 juli 2015 in werking treedt, is het voor werkgevers nu al van groot belang de lopende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd te inventariseren. Per datum inwerkingtreding is dan op voorhand duidelijk welke arbeidsovereenkomsten een keten van 24 maanden vormen en of de volgende arbeidsovereenkomst van rechtswege een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
zal zijn.

Voor meer informatie:
Luciënne Koelewijn
koelewijn@vanzeijlbijlaartsen.nl
T: 0341- 420606

Van Zeijl Bijl Aartsen Advocaten. Vertrouwd.