Toevoeging van een lid 3 aan artikel 54 Fw met ingang van 1 januari 2021

13 november 2020

Met de inwerkingtreding van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) zal met ingang van 1 januari 2021 een nieuw derde lid worden toegevoegd aan artikel 54 Fw.

De achtergrond van artikel 54 Fw is dat schuldeisers die een faillissement van hun schuldenaar vrezen, in de verleiding kunnen komen om voor zichzelf een verrekeningsmogelijkheid te creëren door het overnemen van een schuld of vordering op de schuldenaar. De overgenomen schuld of vordering kan dan na de faillietverklaring worden verrekend. Op die manier kunnen de betreffende schuldeisers zichzelf bevoordelen ten nadele van de overige schuldeisers.
Artikel 54 Fw beoogt dit risico te beperken. Daartoe is bepaald dat de curator een verrekening met een overgenomen schuld of vordering ongedaan kan maken als hij erin slaagt te bewijzen dat bij de overneming van de schuld of vordering niet te goeder trouw is gehandeld. De Hoge Raad heeft overwogen dat de schuldeiser bij de overneming van de schuld of vordering niet te goeder trouw is als hij wist dat zijn schuldenaar in een zodanige toestand verkeerde dat zijn faillissement te verwachten was (HR 7 oktober 1988, NJ 1989/449 (Amro/Curatoren THB)). Hetzelfde kan zich ook voordoen als het faillissement na de overneming nog geruime tijd uitblijft (HR 17 februari 2012, JOR 2012/234 (Rabobank/Kézér q.q.)).

Het nieuwe derde lid ziet specifiek op de situatie dat er voorafgaand aan het faillissement nog een traject heeft plaatsgevonden waarin een poging is gedaan om een akkoord tot stand te brengen. De aanpassing is bedoeld om de schuldenaar in staat te stellen tijdens dat traject gebruik te blijven maken van een rekening-courant faciliteit. De bank hoeft in geval van een roodstand niet te vrezen dat op de verrekening van binnenlopende betalingen wordt teruggekomen indien de akkoordpoging mislukt en een faillissement volgt. De bank zal in dat geval minder snel geneigd zijn om het kredit op te zeggen. Een verrekening die strekt tot inperking van de kredietruimte (lees: verminderen van de roodstand) valt echter niet onder dit regime.

Voor meer informatie:
Wilt u meer weten over verrekening in het zicht van faillissement? Neem dan gerust contact op.

Hasan Kaya
kaya@vanzeijlbijlaartsen.nl
T: 0341-420606