V.O.F. : HOE VERDEEL JE IN GEVAL VAN ECHTSCHEIDING?

6 februari 2020

Op welke wijze en tegen welke waarde dient een aandeel in een vennootschap onder firma te worden verdeeld als je bent getrouwd in gemeenschap van goederen?

Een v.o.f. is een bijzondere gemeenschap en heeft een afgescheiden vermogen. Het gemeenschappelijk vermogen van de vennoten wordt beschouwd als een gebonden gemeenschap. Dit vermogen is bestemd om te worden gebruikt tot het bereiken van het doel van de vennootschap. Een vennoot kan daarom niet vrijelijk beschikken over zijn aandeel in dit vermogen. De gebonden gemeenschap verzet zich ertegen dat een vennoot goederen van de v.o.f. vervreemdt.

Een v.o.f. is echter geen rechtspersoon zoals bijvoorbeeld een B.V. Hierdoor is niet altijd duidelijk wat de exacte positie is binnen een huwelijksgemeenschap en hoe de verdeling van het vermogen dient plaats te vinden.

Uitgangspunt is dat het aandeel in de vennootschap zelf niet in de gemeenschap valt en daardoor ook niet voor verdeling in aanmerking komt. Alleen de economische deelgerechtigdheid van de vennoot c.q. echtgenoot in de vennootschap valt in de gemeenschap. De waarde van de deelgerechtigdheid dient dan ook verdeeld te worden. Dit uitgangspunt is echter nooit als zodanig in de wet vastgelegd.

Ook is niet vastgelegd in de wet hoe de waarde moet worden bepaald van het aandeel in de v.o.f. Er kan dus een discussie plaatsvinden over de vraag wat de waarderingsgrondslagen dienen te zijn. In ieder geval dient de continuïteit van de v.o.f. te worden gewaarborgd. Als partijen hier niet uitkomen, zal de rechter een oordeel moeten vellen.

In grote lijnen zijn er 3 waarderingsmethodieken: de intrinsieke waarde, waardering op basis van de winst (rentabiliteit) of op basis van de kasstromen (DCF methode). Het voert nu te ver om op de verschillende methodes in te gaan. Dit is bovendien de specialiteit van een register valuator.

Echter, voor de bepaling van de waardering van het aandeel in een v.o.f. dient in beginsel te worden uitgegaan van de waarderingsgrondslag zoals die in de vennootschapsovereenkomst is vastgelegd. Dit volgt  o.a. uit een uitspraak van het Hof Den Haag. Check dus altijd de vennootschapsovereenkomst!

In geval van echtscheiding is het gezien het bovenstaande van belang om goed advies in te winnen!

Voor meer informatie:
Charlotte Gazendam
gazendam@vanzeijlbijlaartsen.nl
T: 0341-420606