VAKBONDEN EN WERKGEVERS HEBBEN EEN AKKOORD OVER DE HERVORMING VAN DE ARBEIDSMARKT

3 juni 2021

De sociaal partners (vakbonden en werkgevers) hebben op hoofdlijnen een akkoord bereikt over de hervorming van de arbeidsmarkt en de regulering van werk waarbij flexwerk (wederom) meer wordt ingeperkt. Dit akkoord is opgenomen als onderdeel van een advies van de Sociaal- Economische Raad (SER). De SER is het belangrijkste adviesorgaan voor de regering.

Wat zijn de hoofdpunten uit het akkoord?
Er is overeenstemming bereikt over de volgende punten:

  • Voor zzp’ers gaat een minimum uurtarief gelden van 30 á 35 euro. Bij een tarief onder het minimum uurtarief bestaat dan een rechtsvermoeden van werknemerschap waarbij het aan de opdrachtgever is voor de rechter te bewijzen dat dit niet het geval is;
  • Bepaalde tijd overeenkomsten: er mogen drie tijdelijke contracten worden aangegaan gedurende maximaal drie jaar. Permanente tijdelijkheid van werk bij dezelfde werkgever is niet meer mogelijk doordat de onderbrekingstermijn wettelijk komt te vervallen;
  • Werken op basis van een oproep- (inclusief nuluren)contract wordt afgeschaft en vervangen door basiscontracten met ten minste een kwartaalurennorm waardoor het loon van een werknemer voorspelbaar is;
  • Uitzending alleen bij piek en ziek, gelijke waardering van arbeidsvoorwaarden en maximaal drie jaar;
  • Interne wendbaarheid: de onderneming mag eenzijdig de arbeidsduur (tijdelijk) voor alle werknemers met maximaal 20 procent verlagen bij bedrijfseconomische omstandigheden die anders tot ontslag zouden hebben geleid. De werkgever kan hiertoe eenzijdig besluiten, indien het loon volledig wordt doorbetaald. In overleg tussen de centrale partijen kan hiervan worden afgeweken. Voor 75% van de loonkosten over de verlaagde arbeidsduur is de werkgever verzekerd door een compensatieregeling van Rijkswege, die onmiddellijk ingaat bij aanvraag en achteraf wordt getoetst op juist gebruik (vgl. de systematiek van de NOW). De regeling gaat niet ten koste van opgebouwde WW-rechten;
  • Zelfstandigen worden verplicht zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid.
  • Aanpassing fiscale regels: de zelfstandigenaftrek wordt in de SER-voorstellen afgebouwd in samenhang met de overige maatregelen die de bescherming van zelfstandigen verbeteren en met een effectieve oplossing voor het kwalificatievraagstuk.

Klik hier voor het volledige advies

Wat betekent dit akkoord?
Het akkoord over de hoofdpunten zoals hiervoor genoemd betekent niet dat dit daadwerkelijk direct een wetwijziging tot gevolg zal hebben. Het advies is een beleidsvoorstel voor het nog te vormen kabinet. Het kabinet heeft uiteindelijk een eigen verantwoordelijkheid om te bepalen in hoeverre het advies wordt overgenomen. Hoewel het advies en het akkoord daarin van de vakbonden en werkgever wel een krachtig signaal afgeven wat er volgens hen zou moeten veranderen hebben de Tweede en de Eerste Kamer het laatste woord.

In hoeverre deze hoofdlijnen worden doorgevoerd is dus nog onzeker.

Voor meer informatie:
Luciënne ter Haar
terhaar@vzba.nl
T:0341-420 606