Verhaal door de werkgever van loon en re-integratiekosten. Hoe zat het ook alweer?

17 december 2012

VERHAAL DOOR DE WERKGEVER VAN LOON EN RE-INTEGRATIEKOSTEN HOE ZAT HET OOK ALWEER?

Shanna van der Linden

Indien een werknemer arbeidsongeschikt raakt rust op de werkgever de verplichting in ieder geval gedurende 104 weken 70% van het loon van de werknemer door te betalen. Daarnaast heeft de werkgever de verplichting tot het re-integreren van de werknemer. Indien de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is, ontstaat er een verhaalsrecht voor de werkgever.

Grondslag

Op grond van artikel 6:107a van het Burgerlijk Wetboek heeft een werkgever een zelfstandig recht tot het verhalen van de schade die hij heeft geleden als gevolg van de arbeidsongeschiktheid van zijn werknemer. Dit recht is niet afhankelijk van het recht van de werknemer om zijn schade te verhalen. Ook indien een werknemer om wat voor reden dan ook geen maatregelen neemt tegen de veroorzaker van de schade, heeft de werkgever het recht op verhaal van zijn schade.

Aansprakelijkheid

U kunt bij een schadeveroorzakende gebeurtenis denken aan arbeidsongeschiktheid ontstaan als gevolg van een fout bij de geneeskundige behandeling, of aansprakelijkheid gebaseerd op onrechtmatige daad. Bij dit laatste kunt u denken aan letsel ontstaan als gevolg van een verkeersongeval.

Hoewel de werkgever een zelfstandig vorderingsrecht heeft, ligt de grondslag hiervan in de aansprakelijkheid van de veroorzaker jegens de werknemer. Om de schade te kunnen verhalen zal dan ook gesteld, en zo nodig bewezen moeten worden dat de veroorzaker jegens de werknemer aansprakelijk is. Bijvoorbeeld omdat een kunstfout is gemaakt tijdens de operatie, of dat in strijd met de verkeersregels een ongeval is veroorzaakt. Hierbij zal ook rekening worden gehouden met bijvoorbeeld eigen schuld van de werknemer.

Schade

Niet alle door de werkgever geleden schade kan worden verhaald. De vordering is beperkt tot het aan de werknemer tijdens zijn arbeidsongeschiktheid doorbetaalde loon, het zogeheten civiele plafond. Daarnaast kunnen de kosten van re-integratie worden verhaald. Hierbij kan worden gedacht aan de administratieve kosten, waaronder de kosten voor het opstellen van een plan van aanpak en re-integratieverslagen en de kosten van de in te schakelen Arboarts. Ook de kosten die worden gemaakt ter bevordering van terugkeer naar arbeid, zoals scholings- en bemiddelingskosten. Tot slot kan worden gedacht aan kosten voor aanpassing en/of bereikbaar maken van de werkplek.

Kosten

De kosten die worden gemaakt voor het inschakelen van een advocaat voor het verhaal van de schade komen als buitengerechtelijke kosten ook voor vergoeding in aanmerking. Dit indien kan worden aangetoond dat het inschakelen van een deskundige redelijk is, evenals de omvang van de kosten. Het loont dan ook de moeite in voorliggende gevallen tot verhaal van de schade over te gaan.

Voor meer informatie:

Shanna van der Linden

vanderlinden@vanzeijlbijlaartsen.nl

T: 0341- 420606