VERHUISKOSTENVERGOEDING BIJ RENOVATIE EN WISSELWONING

22 april 2022

Recent heeft de Hoge Raad antwoord gegeven op de vraag wanneer een huurder recht heeft op de wettelijke minimumbijdrage in de verhuis- en inrichtingskosten van artikel 7:220 BW. 

Waar ging het over?
Indien een verhuurder gedurende de looptijd van een huurovereenkomst wil overgaan tot renovatie, en daartoe aan de huurder een redelijk voorstel doet, is een huurder verplicht zijn medewerking aan de renovatie te verlenen. Wanneer het de verhuur van zelfstandige woonruimte betreft, en voor de renovatie noodzakelijk is dat de huurder tijdelijk verhuist, dient de verhuurder bij te dragen in de verhuiskosten van de huurder (artikel 7:220 lid 5 BW). Daarvoor geldt een minimumbedrag dat bij ministeriële regeling wordt vastgesteld en jaarlijks wordt geïndexeerd. Momenteel bedraagt deze vergoeding € 6.505,–.

In deze procedure was de vraag aan de orde of een huurder ook aanspraak kan maken op deze verhuiskostenvergoeding, indien de huurder tijdens de renovatie van de woning verblijft in een door de verhuurder ter beschikking gestelde, volledig ingerichte en gestoffeerde wisselwoning.

Geen recht op verhuiskostenvergoeding
De Hoge Raad beantwoordt deze vraag ontkennend en herhaalt allereerst dat de verhuiskostenvergoeding alleen geldt bij een verhuizing die noodzakelijk is. Uit de wetsgeschiedenis volgt dat die noodzaak er is als de werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd terwijl de huurder in de woning blijft wonen. Niet alleen de aard en omvang van de werkzaamheden is daarbij bepalend. Ook op grond van bijkomende omstandigheden kan het voor een individuele huurder noodzakelijk zijn om de woning tijdens (een deel van) de werkzaamheden te verlaten.

De strekking van de verhuiskostenvergoeding is dan ook dat de huurder schadeloos wordt gesteld voor de kosten die hij wegens verhuizing moet maken, omdat hij tijdens de renovatie niet in het gehuurde kan blijven wonen. In lijn daarmee is het bedrag van de minimumbijdrage gebaseerd op daaraan in het normale geval gerelateerde kosten, zoals die van verplaatsing van de inboedel, stoffering en schilderwerk. Het forfaitaire karakter van de minimumbijdrage dient tot slot de rechtszekerheid en heeft ten doel om geschillen tussen verhuurder en huurder over de daadwerkelijk gemaakte kosten zoveel als mogelijk te vermijden.

Met het aanbod om tijdens de renovatie te verblijven in een door de verhuurder ter beschikking gestelde, volledig ingerichte en gestoffeerde wisselwoning, biedt de verhuurder aan de huurder juist de gelegenheid om dergelijke kosten te voorkomen. Een redelijke wetsuitleg brengt volgens de Hoge Raad daarom met zich mee dat een huurder bij die stand van zaken geen aanspraak kan maken op de verhuiskostenvergoeding. Dat geldt óók indien de verhuurder daartoe een redelijk aanbod heeft gedaan, maar de huurder dit aanbod niet heeft aanvaard.

Voor zover een tijdelijk verblijf in een wisselwoning toch gepaard gaat met kosten voor de huurder (zoals vervoers- en opslagkosten met betrekking tot [een gedeelte] van de inboedel en herinrichtingskosten bij terugkeer in de gerenoveerde woning), kan een huurder in beginsel aanspraak maken op vergoeding van die kosten.

Conclusie
Het ligt op de weg van de verhuurder om, als onderdeel van zijn renovatievoorstel, een concreet aanbod te doen met betrekking tot het tijdelijke verblijf in een volledig ingerichte en gestoffeerde wisselwoning en de vergoeding van eventuele kosten die daarmee gepaard kunnen gaan. Omdat de noodzaak van verhuizing afhankelijk kan zijn van de persoonlijke omstandigheden van de huurder, hoeft dat voorstel niet voor iedere huurder hetzelfde te zijn en kunnen tussen de verhuurder en de huurder nadere afspraken worden gemaakt, waarbij rekening wordt gehouden met die omstandigheden. Laat een verhuurder een dergelijk aanbod achterwege, dan heeft de huurder aanspraak op de minimumbijdrage.

Voor meer informatie:
Hebt u vragen over uw positie als huurder of verhuurder bij een voorgenomen renovatie of wilt u meer weten over de eisen die worden gesteld aan de inhoud van een renovatievoorstel? Neem dan gerust contact op.

Erik Kuper
kuper@vanzeijlbijlaartsen.nl
T: 0341- 420606