Verhuizen met je kinderen na een scheiding. Hoe werkt dat?

29 november 2018

Hoewel veel gescheiden stellen dat liever niet willen, zijn ze op vele manieren nog aan elkaar verbonden als ze samen kinderen hebben. Gelukkig zijn veel ouders in staat om de belangen van hun kinderen voorop te stellen en in dat kader in overleg afspraken te maken. Conform de wet, houden de ouders na een echtscheiding samen het gezag. Dit houdt in dat ze samen beslissingen moeten nemen over bijvoorbeeld medische zorg, vermogensbeheer, maar ook als het gaat om het laten verhuizen van een kind. Maar wat nu als je het daarover niet eens wordt? Zelfs al gaat het om een verhuizing van slechts een paar kilometers verderop.

Verzoek tot vervangende toestemming verhuizing
Als ouders er samen niet uitkomen kan dat leiden tot een verzoek om verhuizing dan wel om een verzoek om wijziging van de hoofdverblijfplaats, beide gebaseerd op art. 1:253a Burgerlijk Wetboek (BW).
De toetsingscriteria van een voorgelegd verzoek om verhuizing zijn in de jurisprudentie vastgesteld (meest recent Hof Den Haag van 18 juli 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:2027). Bij gezamenlijk gezag neemt de rechter ingevolge art. 1:253a lid 1 BW een zodanige beslissing als hem/haar in het belang van het kind wenselijk voorkomt. Bij een dergelijke beslissing dienen alle omstandigheden van het geval in acht te worden genomen, onder meer bestaand uit:

  1. de noodzaak om te verhuizen;
  2. de mate waarin de verhuizing is doordacht en voorbereid;
  3. de door de verhuizende ouder geboden alternatieven en maatregelen om de gevolgen van de verhuizing voor de minderjarige en de andere ouder te verzachten en/of te compenseren;
  4. de mate waarin de ouders in staat zijn tot onderlinge communicatie en overleg;
  5. de verdeling van de zorgtaken en de continuïteit van de zorg;
  6. de rechten van de andere ouder en de minderjarige op onverminderd contact met elkaar in een vertrouwde omgeving;
  7. de leeftijd van de minderjarige, zijn mening en de mate waarin de minderjarige geworteld is in zijn omgeving of juist gewend is aan verhuizingen;
  8. de (extra) kosten van de omgang na de verhuizing.

Indien een ouder wil gaan verhuizen, zonder (vervangende) toestemming, dan kan de andere ouder ook om een verbod tot verhuizing verzoeken.

Zoek echter eerst altijd de dialoog om tot een minnelijke oplossing te komen. Lukt dat niet, dan kan vervangende toestemming worden gevraagd. Het advies is om nooit zomaar te verhuizen. Er zijn vele uitspraken bekend, waarbij de rechter het bevel heeft gegeven alsnog terug te verhuizen. Zelfs al gaat het om een verhuizing 7 kilometers verderop. Dit eenzijdig handelen is gezien het gezamenlijk gezag niet toegestaan, maar het heeft vooral verstrekkende gevolgen voor de kinderen die ermee worden geconfronteerd.

Voor meer informatie:
Charlotte Gazendam
gazendam@vanzeijlbijlaartsen.nl
T: 0341-420606