Verkoop gezamenlijke woning: kan verkoop afgedwongen worden?

10 januari 2018

Het komt veelvuldig voor dat partijen in het kader van een echtscheiding of verbreking samenleving het niet met elkaar eens kunnen worden over de verkoop van een gezamenlijke woning. Het kan zijn dat ze het niet eens zijn over de hoogte van de vraagprijs, het bod dat gedaan is, de termijn waarbinnen de levering van de woning dient plaats te vinden of überhaupt het verkopen van de woning zelf. Gelukkig biedt de wet hier een mogelijke uitkomst.

Artikel 3:300 BW: vonnis treedt in de plaats van de handtekening
Genoemd artikel bepaalt dat als iemand jegens een ander gehouden is een rechtshandeling te verrichten, dan kan, tenzij de aard van de rechtshandeling zich hiertegen verzet, de rechter op vordering van de gerechtigde bepalen dat zijn uitspraak dezelfde kracht heeft als een wettige vorm opgemaakte akte van degene die tot de rechtshandeling gehouden is, of dat een door hem aan te wijzen vertegenwoordiger de handeling zal verrichten. Wijst de rechter een vertegenwoordiger aan, dan kan hij bepalen dat de door deze te verrichten handeling zijn goedkeuring behoeft.

Is de gedaagde gehouden om tezamen met de eiser een akte op te maken, dan kan de rechter bepalen dat zijn uitspraak in de plaats van de akte of een deel daarvan zal treden.

Uitwerking in de praktijk
Indien een vordering op basis van genoemd artikel wordt toegewezen gelast de rechtbank doorgaans dat de onroerende zaak aan een derde dient te worden verkocht. Partijen worden gelast om de opdracht van verkoop van de onroerende zaak aan een verkoopmakelaar te tekenen en dat, voor het geval partijen niet alsnog in onderling overleg tot overeenstemming komen over de te hanteren vraagprijs en laatprijs voor de onroerende zaak, de makelaar een bindend en marktconforme vraagprijs zal vaststellen. Indien de gedaagde niet meewerkt aan de verkoop en levering van het onroerend goed, dan zal het vonnis in de plaats treden van de handtekening van de gedaagde, zodat de verkoop en levering alsnog zal kunnen plaatsvinden. Hieraan wordt een termijn verbonden.

Omdat er veelal haast geboden is, mocht er bijvoorbeeld een bod zijn uitgebracht op een woning, dan kan een en ander worden afgedwongen door middel van een kort geding procedure. Het is in dat geval zaak om met spoed contact te leggen met één van onze advocaten.

Voor meer informatie:
Charlotte Gazendam
gazendam@vzba.nl
T: 0341- 420 606