Werkgever aansprakelijk voor letselschade werknemer na overval

6 augustus 2015

Een nachtapotheek wordt overvallen. De inbrekers verschaffen zich toegang via de achterkant van het gebouw. Zij bedreigen de enige aanwezige werkneemster met een pistool. Zij springt van angst uit het raam op de tweede verdieping met ernstig letsel tot gevolg. Zij wordt arbeidsongeschikt. De inbrekers zijn onvindbaar. De werkneemster stelt haar werkgever aansprakelijk voor de schade die zij lijdt.

Een werkgever heeft een zorgplicht om te voorkomen dat zijn werknemers schade lijden in de uitoefening van hun werkzaamheden. Voldoet een werkgever niet aan deze zorgplicht dan is hij in de regel aansprakelijk voor de schade die zijn werknemers in de uitoefening van hun werk lijden, aldus artikel 7:658 BW.

Voorop staat dat dit wetsartikel geen absolute waarborg beoogt te scheppen voor bescherming van werknemers tegen het gevaar van arbeidsongevallen. De strekking van de wettelijke zorgplicht is de werknemer tegen gevaar te beschermen voor zover dit van de werkgever gevergd kan worden. De concrete invulling van de zorgplicht is afhankelijk van de onderliggende omstandigheden. De zorgplicht heeft een ruime strekking. Over het algemeen wordt niet snel aangenomen dat hieraan is voldaan.

De kantonrechter oordeelde inzake de overval op de apotheek dat de werkgever niet aansprakelijk is voor de schade van de werkneemster, nu de werkgever heeft voldaan aan zijn zorgplicht. Hierin werd onder andere meegewogen dat aan de voorzijde van de apotheek adequate beveiligingsmaatregelen waren getroffen. Het gebouw was verlicht. De apotheek was nooit eerder overvallen, evenmin apotheken in de buurt. Kort voor de overval was nog een risico inventarisatie en evaluatie opgesteld waaruit geen knelpunten naar voren zijn gekomen met betrekking tot de beveiliging. Daarbij komt, zo heeft de werkgever aangevoerd, dat een overval geen bekend risico voor een apotheek is, zoals dit bijvoorbeeld wel het geval is bij een juwelier of bank.

De werkneemster liet het hier niet bij zitten en stelde hoger beroep in. Het Hof in Den Bosch wees haar vordering toe. Het Hof acht het risico op een overval van de apotheek wel bekend en voorzienbaar. In een apotheek zijn naast contant geld ook medicijnen, waaronder opiaten, aanwezig. De achterzijde van het gebouw had beter beveiligd kunnen en moeten worden. Uit het feit dat de voorkant wel adequaat beveiligd was blijkt ook dat de werkgever zich wel degelijk bewust was van het risico, aldus het Hof.

Wordt u als werkgever aansprakelijk gehouden voor een ongeval van uw werknemers dan is het aan u zo goed mogelijk te onderbouwen dat u alle maatregelen heeft genomen en alle aanwijzingen heeft gegeven die redelijkerwijs nodig waren om schade te voorkomen.

Voor meer informatie:
Shanna van der Linden
vanderlinden@vanzeijlbijlaartsen.nl
T: 0341- 420606
Van Zeijl Bijl Aartsen Advocaten. Vertrouwd.